Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ewidencja Działalności Gospodarczej w aktualnym stanie prawnym - zakres podmiotowy i przedmiotowy

  Do ewidencji działalności gospodarczej wpisuje się osoby fizyczne, które zamierzają podjąć działalność gospodarczą. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

  Ewidencja działalności gospodarczej do...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rejestr działalności regulowanej

  Podjęcie działalności regulowanej jest możliwe po łącznym spełnieniu 2 przesłanek:

  -o charakterze materialnym (np. posiadanie odpowiedniego loku, sprzętu, uprawnień)

  -o charakterze formalnym (wpis do rejestru działalności regulowanej).

  Rejestr działalności regulowanej jest jawny, co oznacza, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podobieństwo i różnice między koncesją a zezwoleniem

  Koncesja

  l) decyzja administracyjna

  2) podmiot ubiegający się musi spełniać określone warunki w Ustawie

  3) decyzja zależy od uznania organu wydającego

  Zezwolenie 

  l) decyzja administracyjna

  2) podmiot ubiegający się musi spełniać określone warunki w Ustawie,

  3) jeżeli organ spełnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia

  Zezwolenie - decyzja, adm. - jeżeli podmiot spełnia warunki organ wydaje zezwolenie.

  Zezwolenie, jego zmiana, cofnięcie następuje w drodze decyzji. Decyzja zezwalająca na pojęcie działalności gospodarczej w przeciwieństwie do udzielenia koncesji są tzw. decyzjami związanymi. Oznacza to, że jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, istota i charakter prawny koncesji

  Koncesja - decyzja administracyjna- organ wydający ma sferę uznania wydania koncesji - nawet, gdy podmiot spełnia warunki. Jest udzielana. na odpłatnie, na czas oznaczony od 5-50 lat.

  Art.46.l.Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie:

  1. Poszukiwania lub rozpoznawania...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady swobodnej działalności gospodarczej i jej ograniczenia

  W ramach swobody działalności gospodarczej istnieje możliwość wyboru przedmiotu tej działalności, formy, w jakiej będzie realizowana, a wykonując już tę działalność przedsiębiorca ma prawo swobodnego wyboru kontrahentów zawieranych transakcji gospodarczych. Zasada swobody obejmuje również...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej

  Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego, na równych prawach z zachowaniem warunków (obowiązek kwalifikacji osobistych) określonych przepisami prawa. Warunki :

  -wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS

  -jeżeli wymaga tego ustawa, to uzyskanie koncesji...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja Przedsiębiorców

  W rozumieniu ustawy SDG Mikro-przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średnio w roku mniej niż 10 pracowników, oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro. '

  W rozumieniu ustawy SDG...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy w ustawodawstwie polskim

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcą nie jest rolnik, agroturystyka.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie działalności gospodarczej

  Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /PanKracy123 Dodano /23.12.2011 Znaków /267

  praca w formacie txt

Do góry