Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Prawo Handlowe

  Gałąź prawa, w której w skład wchodzą normy o charakterze prywatno prawnym, regulujące ustrój i organizacje podm.gospod. oraz stosunki zobowiązaniowe zachodzące między tymi podmiotami, a osobami trzecimi w stosunkach gospodarczych. żródłem są kodeksy handlowe, pr.zwyczjowe. w Polsce kodeks handlowy z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo Gospodarcze

  Prawo gospodarcze jak każde inne prawo reguluje pewne stosunki prawne. Prawo gospodarcze będzie się zajmowało regulacją stosunków prawnych, które powstają w przestrzeni pomiędzy państwem a podmiotem gospodarczym. Inaczej mówiąc, jest to sfera stosunków prawnych, która wypełnia przestrzeń pomiędzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /25.12.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie egzekucyjne - pojęcie i rodzaje

  Postępowanie egzekucyjne zmieniało się wraz ze zmianami procesowymi. W procesie legisakcyjnym było to manus iniectio natomiast do wszczęcia egzekucji w procesie formułkowym prowadziło nowe powództwo oparte na wyroku zwane actio iudicati. Doprowadziło to do sytuacji w której powód pomimo wygranego procesu i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie egzekucji

  Egzekucja była i jest formą zaspokojenia roszczeń powoda na podstawie prawomocnego wyroku. W prawie rzymskim dokonywała się ona po dokonaniu conffesio lub po ponownym zasądzeniu na podstawie actio iudicati. Pretor po rozpatrzeniu pozwu w actio iudicati po uznaniu przez pozwanego roszczenia upoważniał powoda...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie postępowania zabezpieczającego i jego rodzaje

  Postępowanie zabezpieczające ma charakter pomocniczy w stosunku do postępowania rozpoznawczego. Może toczyć się jednocześnie z postępowaniem rozpoznawczym. Jego celem jest udzielenie tymczasowej ochrony prawnej podmiotom jej poszukującym w zakresie roszczeń, których można dochodzić w sądzie powszechnym...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różnice pomiędzy procesem a postępowaniem nieprocesowym

  Postępowanie procesowe – rozpoznawany przez sąd spór prawny pomiędzy dwoma stronami procesu (powodem i pozwanym) i rozstrzygnięcie w wydanym przez siebie wyroku o prawach i obowiązkach stron wynikających z tego sporu:

  1) dwie przeciwstawne strony

  2) wszczynany tylko z inicjatywy stron

  3)...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki zaskarżenia orzeczeń sądowych: apelacja, zażalenie zwyczajne i nadzwyczajne, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania cywilnego

  Apelacja:

  Stanowi środek kontroli orzeczeń sądu I instancji i na gruncie KPC przybiera postać apelacji pełnej.

  Apelacja pełna polega na tym że oprócz kontroli i ewentualnego usunięcia skutków błędów sądu I instancji obejmuje ponad to możliwość naprawienia błędów samych stron poprzez możliwość...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /7 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność orzeczeń sądowych

  Pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego zostało wprowadzone dopie­ro przepisami k.p.c. z 1964 roku. Przyjmuje za W Siedleckim i Z. Świebodą, że pojęcie skuteczności orzeczenia sądowego jest terminem o cha­rakterze technicznym, przyjętym na oznaczenie wszelkich skutków praw­nych, które nie wchodzą...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonalność orzeczeń sądowych

  O wykonalności wyroku sądowego mówimy wówczas, kiedy nadaje się on do wykonania w drodze zastosowania przymusu państwowego w postaci egzekucji. Świadczenie, które ma być wykonane w drodze egzekucji, musi być oznaczone ściśle w sentencji orzeczenia.

  Cechę wykonalności posiadają orzeczenia zasądzające...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawomocność orzeczeń sądowych

  Nauka prawa — a za nią praktyka sądów — tradycyjnie wyróżnia prawomocność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w znaczeniu materialnym i formalnym.

  Prawomocność formalna polega na niemożności zmiany rozstrzyg­nięcia zawartego w orzeczeniu sądowym za pomocą zwykłych środków odwoławczych, czyli na...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Zbigniew Dodano /23.12.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt

Do góry