Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podmiotem gospodarczym może być

  Każdy na równych zasadach (jednakowych) każdy kto ją prowadzi to przedsiębiorca

  Osoba fizyczna

  Osoba prawna

  Spółki handlowe nie posiadające osobowości prawnej (sp. jawna i komandytowa na dzień dzisiejszy)

  Wspólnicy spółki cywilnej

  Mogą być oddziały i...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kartel to

  Zmowa przedsiębiorstw z jednej gałęzi w sprawie poziomu cen, wielkości produkcji i podziału rynków zbytu; celem k. jest osiągnięcie zysku wyższego niż w warunkach konkurencji; współcześnie k. są zakazane przez ustawodawstwo antymonopolowe; najbardziej znanym k. jest ...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła Prawa handlowego

  Działalność gospodarczą regulują dwie ustawy:

  Ustawa z 23.XII.88r. o działalności gospodarczej (z poprzedniego ustroju) była bardziej liberalna w 88r. Niż po wielokrotnych nowelizacjach w latach 90.

  Ustawa z 19.IX.99r. – Prawo działalności gospodarczej – obecnie obowiązuje.

  Ustawa z...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogłoszenie upadłości spółki może spowodować

  Wyróżniamy skutki co do osoby upadłego i majątku upadłego:

  a) z chwilą ogłoszenia upadłości upadły traci możliwość zarządzania i rozporządzania majątkiem. Majątek zostaje wydany syndykowi, który przeprowadza jego likwidację

  b) zobowiązania pieniężne niewymagalne stają się płatne z dniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki z o.o.

  przewidziane w samej umowie spółki ( np. gdy zawarta na czas określony lub dla osiągnięcia celu gospodarczego )

  uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki ( stwierdzone protokołem notarialnym tak, jak umowa spółki ) podobnie w przeniesieniu spółki za granicę

  ogłoszenie upadłości...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki akcjonariusza

  Podstawowym obowiązkiem akcjonariusza jest dokonanie pełnej wpłaty należności, przepisy , jest jednak możliwość wydawania akcji po wpłaceniu 25% ( szczegóły przewidziane są w statucie spółki

  Podstawowym majątkowym uprawnieniem każdego akcjonariusza jest prawo do zysku spółki przeznaczonym przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść statusu spółki S.A

  Podstawowym dokumentem   regulującym prawa każdej spółki akcyjnej jest jej statut spółki akcyjnej. W systemach państw zachodnioeuropejskich przepisy regulują umowy założycielskie oraz tzw. statusy. Status spółki powinien:

  - być sporządzony w formie aktu notarialnego

  - pod rygorem nieważności

  - osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spółka Akcyjna

  Dla prowadzenia dużych przedsiębiorstw ,banków , tow.ubezpiecz. gdyż gromadzi wielki kapitał. oparciem jest kapitał zakładowy w wys. min. 100 tys. zł. podzielony na udziały zwane akcjami, które są ułamkową częścią kapitału akcyjnego. podlega wpisowi do rejestru handlowego i od momentu wpisu staje...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność członków zarządu

  WŁADZE SPÓŁKI

  zgromadzenie wspólników

  rada nadzorcza i komisja rewizyjna

  zarząd spółki

  Zarząd jest organem wykonawczym spółki:

  reprezentowanie spółki

  oprowadzenie jej spraw.

  Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy.

  Do zarządu mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powstania spółki z o.o. potrzebna jest

  zawarcie umowy spółki (w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności)

  Powinna zawierać Firmę i siedzibę spółki

  Przedmiot działalności

  Określenie działalności spółki

  wniesienie całego kapitału zakładowego (różnica w stosunku do spółki akcyjnej)...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011 Znaków /804

  praca w formacie txt

Do góry