Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zasada wolności gospodarczej

  Zasada wolności gospodarczej jest cechą konstytutywną gospodarki rynkowej, podstawą nowego ustroju społeczno—gospodarczego. Zasadę wolności gospodarczej wprowadza art.. 5 Prawo działalności gospodarczej stanowiąc, że podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedsiębiorcy

  Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo (synonim zwrotu profesjonalny, fachowy, zarobkowy), we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

  Za przedsiębiorców uznaje się także...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki jawnej

  Rozwiązanie spółki następuje w wyniku:

  z przyczyn przewidzianych w umowie;

  zgody wszystkich wspólników;

  ogłoszenia upadłości;

  śmierci wspólnika;

  wypowiedzenia;

  wyroku sądowego.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek spółki jawnej stanowi

  Wspólny majątek spółki jawnej jest objęty wspólnością łączną. Spółka jawna nie ma osobowości prawnej, może jednak nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną (czyli występować w procesie cywilnym w charakterze stron). Występuje tutaj przypadek gdy spółka osobowa ma pewne cechy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zgłoszenie spółki jawnej powinno zawierać i powinno być zawarte

  Spółka jawna powinna być zgłoszona do rejestru. Zgłoszenie powinno zawierać :

  Firmę Siedzibę i adres spółki  Przedmiot działalności  Nazwiska i Imiona lub firmy wspólników oraz adresy wspólników albo ich adresy do doręczeń  Nazwiska i imiona osób które są uprawnione do reprezentowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa spółki jawnej powinna być zawarta

  Na piśmie, pod rygorem nieważności. Umowa zgodnie z art.25 powinna zawierać:

  Firmę i siedzibę spółki Określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość  Przedmiot działalności spółki  Czas trwania spółki jeżeli jest oznaczony...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odp. wsp. za zobowiązania w spółce jawnej oparte jest na

  za takie zobowiązania każdy wspólnik odpowiada wobec wierzycieli całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Zasada ta obowiązuje także w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki w sposób bezpośredni...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie spółki kapitałowej przez Sąd może nastąpić

  z przyczyn przewidzianych w umowie

  w skutek uchwały wspólników spółki o rozwiązaniu spółki

  w razie ogłoszenia upadłości spółki.

  Spółki rozwiązywane przechodzą w stan likwidacji która ma na celu zakończenie jej spraw a również zabezpieczenie wierzycieli.

  Przyczyny przewidziane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty i informacje o spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej

  Spółka komandytowa jest odmianą spółki jawnej. Od spółki jawnej różni się tym że niektórzy wspólnicy czyli komplementariusze odpowiadają za zobowiązania spółki bez ograniczeń tak jak wspólnicy w spółce jawnej a pozostali wspólnicy czyli komandytariusze odpowiadają do wysokości tzw. Sumy...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do powstania spółki cywilnej potrzebne jest

  Spółka ta nie ma osobowości prawnej, powstaje jak inne spółki na podstawie umowy, według art. 860 paragraf 1k.c przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do wspólnego celu.

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /Eryk8 Dodano /26.12.2011 Znaków /228

  praca w formacie txt

Do góry