Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Działania antykorupcyjne

  W związku z transformacją gospodarczo-ustrojową niezbędne jest rozdzielenie funkcji wykonywania działalności gospodarczej. Wynika to z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania organów państwowych. W przeciwnym wypadku może wystąpić zagrożenie zjawiskami korupcji sektora publicznego, dlatego też...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /8 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym

  Artykuł 76 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, ze władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich życiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. Konkurencja jest koniecznym i...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne

  Artykuł 21 Konstytucji stanowi, iż RP chroni własność i prawo dziedziczenia, a wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieru­chomościami reguluje m. in. zasady wywłaszczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

  Ustawa z 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za zgodą Ministra Obrony Narodowej. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udziela zgody, gdy sprawa dotyczy nieruchomości rolnej. Zezwolenie to - w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prywatyzacja pośrednia

  Ustawa z 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - określa zasady i tryb prywatyzowania przedsiębiorstw państwowych. Przewiduje 2 tryby prywatyzacji:

  1. przekształcenie przeds. w spółkę kapitałową z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, a następnie sprzedaż akcji...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakazy konkurencji

  Gospodarka rynkowa tworzy odpowiednie zabezpieczenia i możliwości tworzenia układów konkurencyjnych i sprzyjających konkurencji. Definicja - nie ma w ustawie. Przyjmuje się, że konk. to rywalizacja co najmniej 2 przedsiębiorców w dążeniu do osiągnięcia tego samego celu, ale z jednoczesnym działaniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obciążenia publicznoprawne

  Obowiązki wynikające ze stosunków publicznoprawnych. Chodzi tu o podatki, opłaty i inne należności finansowe nakładane przez państwo lub podmioty wykonujące zadania administracji publicznej. Dotyczy to (jeśli chodzi o przedsiębiorców):

  PODATKI

  a) państwowe

  Z pkt. widzenia dział. gosp. podatnikami...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia policyjno – administracyjne

  Przedsiębiorca jest obowiązany spełniać określone przepisami prawa warunki wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności dotyczące ochrony przed zagrożeniem życia, zdrowia ludzkiego i moralności publicznej, a także ochrony środowiska. Celem wprowadzenia ograniczeń tych jest zapewnienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawach praktyk monopolistycznych

  Przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o ochronie konkurencji i konsumentów określają warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów.

  Ustawa reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie o zezwolenie

  Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia jest postępowaniem administracyjnym. Wydawanie, odmowa wydania i cofnięcie zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Organem zezwalającym jest organ administracji rządowej lub organ jednostko samorządu terytorialnego upoważniony na podstawie ustawy do...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 391

  praca w formacie txt

Do góry