Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Układ upadłego i wierzyciela

  Po ustaleniu przez sędziego-komisarza listy wierzytelności niekoniecznie musi dojść do postępowania upadłości, podziału masy upadłości. Prawo upadłościowe dopuszcza bowiem układ upadłego z wierzycielami nieuprzywilejowanymi. Układ taki, jeśli dojdzie do skutku, prowadzi również do zakończenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne zasady postępowania upadłościowego

  Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy następuje na wniosek. Wniosek taki powinien odpowiadać warunkom pisma procesowego i zawierać dane określone w powołanych przepisach.

  Uprawnionymi do zgłoszenia wniosku są wierzyciele oraz:

  -w stosunku do spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki upadłości i ich charakterystyka

  Uznanym za upadłego może być przedsiębiorca, który zaprzestał płacenia długów. Upadłość przedsiębiorstwa państwowego, spółdzielni, spółki z o.o., spółki akcyjnej i innej osoby prawnej, jak również spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej oraz komandytowo-akcyjnejw likwidacji może być ogłoszona...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kto ma zdolność upadłościową?

  Zdolność upadłościową posiada każdy przedsiębiorca, chyba że z przepisu ustawy wyraźnie wynika co innego.

  Zgodnie ze znowelizowanym prawem upadłościowym nie można ogłosić upadłości:

  -państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych, chyba że ustawa wyłącza odpowiedzialność Skarbu Państwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział spółek na osobowe i kapitałowe

  Podział na spółki osobowe i kapitałowe nie ma nic wspólnego z podziałem osób prawnych na osoby typu korporacyjnego i fundacyjnego. Wynika to stąd, że tylko niektóre spółki wyposażone są w osobowość prawną, a te z nich, które taką osobowość posiadają, są podobnie jak pozostałe spółki korporacjami...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy koncentracji gospodarczej

  Wyróżnia się następujące formy koncentracji gospodarczej:

  1. koncern

  Stanowi związek prawnie samodzielnych przedsiębiorstw pod jednym kierownictwem, o decydującym o kierunku działalności gospodarczej. Kierownictwo może sprawować przedsiębiorstwo, które uzyskało kontrolę nad pozostałymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /4 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy ewidencji podmiotów gospodarczych

  Wyróżnia się tu:

  1. ogólny system identyfikacji i klasyfikacji jednostek gospodarczych (REGON). Organizowany jest i prowadzony przez GUS. Każda jednostka objęta tym systemem otrzymuje stały, cyfrowy identyfikator, będący kolejnym numerem jednostki w rejestrze. Identyfikator i cechy klasyfikacyjne danej...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział podmiotów prawnych ze względu na formę organizacyjno - prawną

  Ze względu na formę organizacyjno-prawną wyróżnić możemy podmioty prawne prowadzące przedsiębiorstwa w formie:

  -spółek (cywilnych, handlowych, innych).

  -spółdzielni,

  -zrzeszeń,

  -fundacji,

  -przedsiębiorstw typu fundacyjnego, jak przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne prowadzące...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja prawa handlowego

  Prawo handlowe to zespół norm, które regulują organizację (ustrój) przedsiębiorców oraz stosunki zobowiązujące, powstające między nimi oraz między nimi a innymi osobami w obrocie gospodarczym wewnętrznym (krajowym) i międzynarodowym (w handlu zagranicznym).

  W uproszczeniu są to normy prawa regulujące...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza prawa gospodarczego

  istnieje wiele teorii na temat genezy prawa - niektórzy upatrują jej początków w literaturze niemieckiej inni w radzieckiej, angielskiej, prawo to kwalifikuje się do młodych dziedzin prawa

  początki XVII w Anglia (prekursorzy: klasycy John Lock, Eilliam Petti- spojrzenie na gospodarkę w...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /2 679

  praca w formacie txt

Do góry