Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA RZĄDOWA A ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA

  Do elementów wspólnych administracji rządowej i samorządowej należą;

  funkcjonują w ramach państwa, funkcjonują i działają na podstawach prawa, powołane są dopełniania zadań publicznych( funkcja służebna), działają w ramach władzy wykonawczej, mogą korzystać z władczości( podporządkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  1. normy prawa ustrojowego regulują wszystkie najważniejsze elementy administracji publicznej jako organizacji. Dotyczą tworzenia i obsadzania organów adm. i ich urzędów, budowy wewnętrznej oraz wzajemnych relacji poszczególnych struktur organizacji. Usunięcie tych norm poza granice prawa adm. nie jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WEWNĘTRZNE PRAWO ADMINISTRACYJNE

  Terminem wewnętrzne prawo administracyjne określa się liczne i bardzo zróżnicowane dyrektywy powinnego zachowania się( nakazy, zakazy, przyzwolenia) tworzone i realizowane w organizacyjnych układach kierownictwa w administracji publicznej.

  Układ kierownictwa określić można jako hierarchiczne powiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACJA A WŁADZA USTAWODAWCZA I SĄDOWNICZA

  W Polsce mamy trójstopniowy podział władzy; władze ustawodawczą (parlament), wykonawczą (rząd i prezydent), sądowniczą (sądy).

  Administracja jest to działalność tych organów publicznych (państwowych) które nie są organami ustawodawczymi i sądowymi, jest to podejmowana w publicznym celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO ADMINISTRACYJNE A PRAWO CYWILNE

  W pawie cywilnym występuje formalna równość podmiotów, natomiast w prawie administracyjnym występuje władztwo administracyjne. Władztwo to polega na tym, że podmiot administracji działający na podstawie normy prawnej władczo( jednostronnie) rozstrzyga o pozycji prawnej drugiej strony stosunku prawnego. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Prawo administracyjne to zbiór norm prawnych regulujących administrację publiczną( działalność publiczną). Drugi z podstawowych sposobów definiowania prawa administracyjnego opiera się na uwzględnieniu szczególnej cechy tego prawa tj. władztwa. Cecha ta umożliwia jednostronne rozstrzyganie sytuacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja publiczna

  Charakterystyka

  Administracja publiczna jest to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających ze współżycia ludzi w społecznościach. Stanowi całokształt struktur...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /29.12.2011 Znaków /5 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddziały i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych w Polsce

  Art. 35. Dla wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy zagraniczni mogą, na zasadzie wzajemności, o ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Polskę nie stanowią inaczej, tworzyć oddziały z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /9 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce przez podmioty zagraniczne

  Źródła prawne: dotychczasowa regulacja prawna posiada dalej te tradycje, 1928 – dopuszczenia zagr. Spółek komandytowych

  1934 – działalność sp. z. oo. na terenie Polski

  1976 – zasady wydawania uprawnień do złożenia przedstawicielstw

  14.06.1991– Prawo o spółkach z udziałem zagr. Dz. U. Nr 26 poz...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /3 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

  Konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej:

  zasada wolności gospodarczej

  równość podmiotów

  zasada swobody umów, ważne dla handlu

  zasada ochrony konkurencji

  postanowienia dobrych obyczajów w obrocie gosp i handlowym.

  Oznaczają te zasady:

  - dziedziny...

  Ocena / Kategoria / Prawo gospodarcze

  Autor /RudolfNOSYrenifer Dodano /28.12.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt

Do góry