Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SZTABOWE I LINIOWE JEDNOSTKI W STRUKTURACH ADM.

  – model sztabowy oznacza taki układ organów, który określa kompetencje zbieżne są działaniem polegającym na uczestnictwie bezpośrednim w realizacji działań adm. Model liniowy – polega na takim systemie organizacji, której głównym celem jest zdobywanie i ustalanie niezbędnych informacji i podstaw...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODELE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Model angielski

  Ustrój organów egzekutywy-ma charakter dwuczłonowy, występuje pojęcie:

  Rządu;

  Głowy Państwa od XVIII w. nie realizuje żadnych kompetencji z zakresu władztwa, tylko reprezentacyjnie. Osoba, która nie uczestniczy w pracy organów egzekutywy.

  Pełna i samodzielna działalność Rządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /6 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE APARATU PAŃSTWOWEGO

  Jest to zespół ludzi w szczególny sposób zorganizowany działający na podstawie prawa powołany do realizacji władzy państwowej i w tym celu wyposażony w prawo stosowania przymusu państwowego. Jest to pojęcie bardzo obszerne obejmujące całość mechanizmu państwa, który jest mocno wewnętrznie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PRAWA W ADM. PUBLICZNEJ

  Zadania współczesnej adm. są zatem znacznie większe wiemy, że adm. to nie tylko działalność reglamentacyjna, która jest wykonywaniem prawa, ale również w kształtowaniu polityki, świadczeniu istotnych dla społeczeństwa usług oraz wykonywanie funkcji właściciela w imieniu państwa i w imieniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODESŁANIA I NORMY POZAPRAWNE STOSOWANE PRZEZ ADM. PUBLICZNĄ

  -szczególne rodzaje źródeł i norm rodzaje prawa adm.

  1) źródła niezorganizowane – są to swoiste źródła z poza systemu prawa, do których odsyła się w przepisie ustawy ustalone zwyczaje, zasady współżycia społecznego, normy naukowe.

  3) normy polityczne art. 148 Konstytucji.

  4) normy moralne –...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /800

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTY WYKONAWCZE STANOWIONE PRZEZ ORGANY ADM.

  A) rozporządzenia z mocy ustawy – prezydent może wydać przy kontrasygnacie premiera, a po zebraniu się sejmu rozporządzenia muszą zostać zatwierdzone i to może mieć miejsce w okresie stanu wojennego.

  B) rozporządzenia – są to akty wykonawcze i wydają je: prezydent , ministrowie, Prezes Rady Ministrów...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA SUBSYDIARNOŚCI A ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

  Zasada ta sprowadza się do uznania, że państwo i jego organy administracyjne mogą podejmować się realizacji określonych zadań publicznych dopiero i tylko wtedy, gdy jednostka lub wspólnota jednostek nie jest w stanie temu zadaniu podołać. Zasada subsydiarności to zasada pomocniczości.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA USTAWY W DZIAŁALNOŚCI ADM.

  – ustawa jest aktem normatywnym uchwalanym przez parlament. W hierarchii źródeł prawa zajmuje miejsce bezpośrednio po konstytucji. Ustawa ma charakter źródła prawa powszechnie obowiązującego. Ustawa ma zasadnicze znaczenie dla adm. pub. gdyż tworzy do tej adm. podstawy działania i określają granice...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ŹRÓDEŁ PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

  Do źródeł prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego należą: KONSTYTUCJA USTAWY RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE ROZPORZĄDZENIA AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO

  Powszechnie obowiązujące źródło prawa adm. musi zawierać choć 1 normę abstrakcyjną i generalną. Jest to katalog zamknięty- numerus...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /6 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODMIOTY ADMINISTRUJĄCE

  Organ administrujący to każdy podmiot, który uczestniczy w realizacji funkcji administracji( zadań administracyjnych) bez względu na charakter podstawy prawnej uprawniającej do podejmowania takiego działania. Musi być to podstawa prawna zgodna z prawem, określająca charakter kompetencji i ich zakres...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 387

  praca w formacie txt

Do góry