Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  SKŁAD I KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW

  SKŁAD RM

  organy obligatoryjne – Prezes RM, Ministrowie stojący na czele administacji państwowej (resortowi);

  organy fakultatywne obecność nie jest potrzebna do ich istnienia)- Ministrowie bez teki, wiceprezesi RM ,Przewodniczący Komitetów Stałych – Komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PREZYDENT JAKO ORGAN ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ

  Powołuje i odwołuje RM (przyjmuje dymisję) może odmówić przyjęcia dymisji Premiera tylko wtedy gdy jest wyrazem woli członka RM;

  jest organem władzy wykonawczej

  jest najwyższym przedstawicielem państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych;

  reprezentuje państwo;

  jest wybierany w wyborach...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI

  Odpowiedzialność to konsekwencje działania lub nie działania administracji wynikające z obowiązku realizacji kompetencji.

  Wyróżniamy:

  odpowiedzialność polityczna- odpowiedzialność ponoszona przed Sejmem, a w praktyce większością sejmową za realizację przyjętej polityki rządowej. Ponoszą ją...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE KOMPETENCJI

  Jest to właściwość, wskazanie w jakim zakresie określony organ jest umocowany i zobligowany do podjęcia działania;

  kompetencja o charakterze osobowym czyli jakie osoby (piastuni organu) są właściwi do podejmowania działań;

  kompetencja o charakterze rzeczowym – rodzaj spraw jakie mogą być z zakresu...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE, PODSTAWY I ZAKRES SAMODZIELNOŚCI ADM.

  Po pojęciu samodzielności swobody działań adm. rozumieć będziemy takie postępowanie podmiotów adm. które opierają się na wyraźnym upoważnieniu ustawowym, odwołuje się do norm, zwyczajów pozaprawnych. W państwie prawa pozytywnego nie budzi wątpliwości, jednakże adm. Pub. nie będzie mogła...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY PAŃSTWA

  Zasadniczy podział terytorialny państwa dokonany z myślą o stworzenie odpowiedniej organizacji (aparatu) powołanej do realizacji zadań należących do właściwości administracji państwa (zadania wykonawcze). Podział najrzadszy to 2 szczeble organizacyjne, najczęstsze 3 lub 4 szczeblowe. Szczeble są...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  URZĄD, A ORGAN

  Pod pojęciem URZĘDU rozumie się zwspół wyodrębnionych kompetencji tj. praw i obowiązków, których realizacja pozostawiona zostaje do dyspozycji jednostek organizacyjnych;

  to organ (w potocznym rozumieniu) np. Urząd Skarbowy, Izba Skarbowa jest to zespół środków i prób przydatny określonemu organowi dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZAJE ORGANÓW

  Klasyfikacja organów (uniwersalna)

  I kryterium wg liczby piastunów

  monokratyczne –jednoosobowe Wojewoda, Minister

  kolegialne – wieloosobowa Rada Ministra, Zarząd

  zarządzenie, postanowienie – jednoosobowe;

  uchwała – akt przez organy kolegialne wydawany.

  II ze względu na kryterium powołania...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ORGANU

  ORGAN – jest wyodrębniony organizacyjnie zespół osobowo-rzeczowy działający na podstawie i w granicach prawa utworzonych w celu realizacji określonych zadań państwowych, dysponujący w zakresie swojego działania władztwem i możliwością stosowania środków przymusu.

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PROWINCJONALNOŚCI I RESORTOWOŚCI

  – zasada prowincjonalności – odnosi do takiego układu organizacyjnego, który na określonym terenie jeden organ właściwy jest do realizacji wszystkich zadań z zakresu adm.

  Zasada resortowości – wydzielanie jednolitych lub podobnych zadań (kryterium rzeczowe) powołanie do ich realizacji i organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt

Do góry