Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Kiedy powstała socjologia i kogo uważa się za twórcę

  Za twórcę socjologii uważa się francuskiego myśliciela Augusta Comte’a (1798-1857). Terminu socjologia Comte użył pierwszy raz w 1837 roku w swoim dziele pt. „Kurs filozofii pozytywnej”.

  Za przedmiot badań socjologii uznał on społeczeństwo stanowiące zharmonizowaną całość, składające się z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz narzędzia nauki

  Narzędzia nauki:

  teoria – to poważny zbiór pojęć i twierdzeń dostarczający wyjaśnienia zjawisk i procesów w pewnym obszarze rzeczywistości. Wartość każdej teorii mierzy się, przede wszystkim, stopniem jej zgodności z faktami, inaczej: jej zdolnością do wyjaśniania faktów, które z jej twierdzeń...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję socjologii jako nauki

  Socjologia – pochodzi od łacińskiego słowa societas – społeczeństwo oraz greckiego słowa logos – nauka, co oznacza iż socjologia jest nauką o społeczeństwie. Bada ona struktury współżycia zbiorowego bądź to z perspektywy działającego osobnika, jego motywacji, pozycji i pełnionych ról, bądź też z...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Baltazar Dodano /30.12.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I RODZAJE POLICJI ADMINISTRACYJNEJ

  Policja administracyjna jest obok reglamentacji jedną z czterech sfer działania administracji.

  Sfera pierwsza obejmuje działania polegające na ochronie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a w szczególności życia, zdrowia i mienia. Przedmiot ochrony jest jakby dwoisty. Chroni się i pewne dobra...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /1 824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADMINISTRACYJNO - PRAWNA SYTUACJA CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP

  Cudzoziemiec to każdy kto nie ma obywatelstwa polskiego. Cudzoziemiec może przekroczyć granicę i przebywać w Polsce, jeżeli ma ważny dokument paszportowy oraz zezwolenie zwane wizą ( za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowach międzynarodowych).

  obywatela RP,

  cudzoziemca posiadającego zezwolenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /8 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

  Prawa i obowiązki studenta związane z tokiem studiów określa regulamin studiów. Student obowiązany jest postępować zgodnie z regulaminem i treścią ślubowania. Student może uzyskać urlop od zajęć w uczelni na zasadach określonych w regulaminie studiów. Plan studiów może przewidywać obowiązek odbycia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY UCZELNI

  Organami kolegialnymi uczelni są senat i rady wydziałów. Organami jednoosobowymi uczelni jest rektor i dziekani. Organami wyborczymi uczelni są kolegia elektorów jeżeli statut je przewiduje.

  W skład senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektor lub prorektorzy, dziekani, wybrani przedstawiciele w...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  USTRÓJ I ORGANIZACJA SZKÓŁ WYŻSZYCH

  Szkoły wyższe są organizowane i działają na zasadzie wolności badań naukowych, wolności twórczości artystycznej i wolności nauczania. Uczelnia ma osobowość prawną. Status uczelni wchodzi w życie po zatwierdzeniu Ministra Edukacji po dwóch miesiącach lub po upływie dwóch m-cy od daty jego doręczenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /4 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK SZKOLNY

  Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat. Obowiązek ten jest spełniany przez uczęszczanie do szkoły...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOWÓD OSOBISTY JAKO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

  Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w RP jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

  od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo administracyjne

  Autor /Olgierd Dodano /30.12.2011 Znaków /3 377

  praca w formacie txt

Do góry