Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest „polis”

  Nazwa specyficznej formy państwowości, występującej np. w starożytnym Sumarze i Grecji, obejmującej państwo-miasto i najbliższą okolicę zamieszkałą przez ludność rolniczą.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę przedstawić arystotelesowski podział społeczeństwa na klasy

  Wyróżniał dwa podstawowe grupy typy grup społecznych-wspólnot: rodzinę (dom) i państwo. Państwo ujął jako ostateczne zespolenie rodzin-wspólnot, istniejące jako naturalny, ostateczny cel organizowania się i rozwoju rodzin.

  Wyodrębnił trzy główne ustroje polityczne: królestwo, arystokrację i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Demetriusz89 Dodano /02.01.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojewoda

  Definicja i główne zadania

  Jest powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek właściwego dla administracji publicznej ministra. Zastępcy wojewody zwani wicewojewodami są powoływani i odwoływani na wniosek wojewody, także przez Prezesa Rady Ministrów. Wojewoda Jest przedstawicielem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /31.12.2011 Znaków /2 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać socjologiczną definicję kultury

  W ujęciu socjologicznym kultura oznacza ogół wytworów działalności ludzkiej, materialnych i niematerialnych , wartości i uznanych sposobów postępowania, zobiektywizowanych i przyjętych w dowolnych zbiorowościach, przekazywanym innym zbiorowościom i następnym pokoleniom.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /301

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić co oznacza sformułowanie „człowiek jest istotą społeczną”

  Antropologia fizyczna, nauki medyczne, fizjologia, biochemia itd. łącząc swoje wysiłki odkrywają fizjologiczne, chemiczne podstawy reakcji ludzkich na sytuacje społeczne ludzkich działań, dążeń, postaw - życia kulturalnego i społecznego. Człowiek posiada jakieś specyficzne cechy wyróżniającego od...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wyjaśnić znaczenie terminu makrostruktura i podać przykład

  Grupy i inne zbiorowości składające się z wielu mikrostruktur (ułożone jednostki ich role i stosunki w funkcjonalną całość) nazywamy makrostrukturą porządkującą wielkie i największe elementy społeczeństwa globalnego takie jak klasy, warstwy, kategorie zawodowe itp.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę podać definicję kultury

  Pojęci kultura pochodzi od słowa łacińskiego ‘cultura agri’ co oznaczało uprawę i uszlachetnianie roli . W sensie naukowym oznacz ona określone klasy przedmiotów , zjawisk i procesów. W sensie filozoficznym przez kulturę rozumie się to wszystko, co nie wyrasta samo przez się z przyrody, lecz powstaje...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki stanowiły zagrożenie dla ładu Państwa wg. Platona

  Zróżnicowanie majątkowe społeczeństwa, stanowiące główne źródło "choroby" państwa; Innym czynnikiem zagrażającym tej instytucji była postępująca indywidualizacja życia społecznego. Dlatego Platon zalecał wnikliwą kontrolę zachowania jednostek bez zezwalania na ekstrawagancję naruszającą ład...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę opisać strukturę grupy

  Pierwszym wymiarem struktury grupy jest rola społeczna. Traktując rolę społeczną jako element struktury grupy społecznej wskazujemy na to, że grupa jest układem różnorodnych ról, które w niej pełnią poszczególni członkowie. Układ ten może być nasycony współpracą lub współzawodnictwem. Stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /2 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki ekonomiczne determinują życie społeczne

  Na zespół czynników ekonomicznych składają się między innymi sposoby użytkowania zasobów środowiska geograficznego, narzędzi i maszyn niezbędnych do wykonania pracy produkcyjnej , środki zaspakajania potrzeb oraz umiejętności i sprawność ludzi uczestniczących w procesach produkcyjnych, a także...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Dionizy111 Dodano /30.12.2011 Znaków /366

  praca w formacie txt

Do góry