Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  W jaki sposób literatura społeczna XIX wieku wpływa na rozwój socjologii jako nauki

  Wskazanie źródeł i początkowego etapu dziejów polskiej myśli socjologicznej nastręcza poważne trudności, nie bardzo bowiem wiadomo, od jakich wydarzeń w kulturze intelektualnej naszego narodu, czy też od których jej twórców należałoby zacząć. Są pewne przesłanki, aby korzeni socjologii poszukiwać w...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się tłum

  Największą zdolność oddziaływania na zachowania ludzkie ma tłum, który najwcześniej stał się przedmiotem badań psychologów społecznych i socjologów. Tłum jest zjawiskiem towarzyszącym każdej rewolucji i innym radykalnym zmianom społeczno-politycznym, stąd zapewne wypływało wcześniejsze i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie wzorów działań społecznych w procesie tworzenia się więzi społecznej

  Skuteczność działań społecznych w poważnym stopniu zależy od zastosowania właściwych wzorów, które są w pełni zrozumiałe w takiej kulturze, w jakiej zostały wytworzone. W jednym społeczeństwie patrzenie w oczy swojemu rozmówcy jest wskaźnikiem życzliwej postawy, w innym natomiast uważa się je za...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin socjologia

  Nauka społeczna, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich; do podstawowych przedmiotów analizy socjologicznych zalicza się m.in procesy i zjawiskazachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, strukrury społeczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się zbiegowisko

  Zbiegowisko jest to przelotne skupienie kilku lub kilkudziesięciu osób zainteresowanych wspólnym zdarzeniem. Zdarzeniem takim może być wypadek samochodowy, handlarz uliczny sprzedający atrakcyjne towary czy awanturnik skupiający wokół siebie przypadkowych przechodniów, którzy zainteresowali się zaistniałym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin stosunki społeczne charakteryzujący więź społeczną

  Stosunek społeczny sygnalizuje nam istnienie układu składającego się z:

  1) dwóch przynajmniej partnerów, którymi są jednostki lub zbiorowości.

  2)łącznika czyli konkretnego przedmiotu materialnego bądź duchowego

  3)sytuacji stanowiącej platformę danego stosunku.

  4)Układu powinności i...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzować dorobek polskiej socjologii okresu międzywojennego

  Doniosłym wydarzeniem w dziejach każdej nauki jest uzyskanie statusu dyscypliny uniwersyteckiej. Socjologia polska nabyła go w początkach Drugiej Rzeczypospolitej, głównie dzięki F.Znanieckiemu, który zrezygnował z dobrze zapowiadającej się kariery naukowej w Stanach Zjednoczonych i powrócił do kraju, aby...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się publiczność

  Publiczność - stanowią ją ludzie w tym samym lub zbliżonym czasie odbierający w celach rekreacyjnych bądź informacyjnych identyczny przekaz, czyli treść wyrażoną słownie, dźwiękiem albo obrazem. Pojawienie się środków masowego komunikowania dodatkowo i to poważnie skomplikowało zdefiniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę scharakteryzować wzajemne oddziaływanie jako komponentę więzi społecznej

  Wzajemne oddziaływanie są to ukierunkowane na innych ludzi cele wywarcia na innych wpływu, która efektem byłaby modyfikacja ich zachowań. We wzajemnym oddziaływaniu wyrózniamy:

  1)podmiot działania, którym może być działająca jednostka lub zbiorowość

  2)przedmiot działania będący obiektem...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega według Maxa Webera dobór jednostek do stanowisk w instytucji biurokratycznej na podstawie kompetencji

  Zdaniem Maxa Webera biurokracja jako swoisty wytwór społeczny posiada następujące cechy:

  1) podporządkowanie zachowań się członków grupy bezosobowym przepisom,

  2) ścisły podział obowiązków i kompetencji zgodny z zasadą specjalizacji funkcji,

  3)hierarchiczny układ pozycji w obrębie organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /02.01.2012 Znaków /1 123

  praca w formacie txt

Do góry