Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje obyczaj jako czynnik kontroli społecznej

  Obyczaj możemy zdefiniować jako sposób postępowania, którym grupa poddaje ocenom moralnym i za naruszenie, którego stosuje sankcje. Jest ona formą zmuszania jednostek do respektowania wartości grupowych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ideologiczna

  Charakterystyczną cechą ideologii jest jej funkcjonalna służebność w stosunku do grupy, której jest ona korelaten. Zespół ideologii stanowi grupę, twierdzenia wchodzace w jego skład o tyle właśnie o ile wchodzą w jego skład pełnia funkcję ideologiczną.

  >

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić typy sankcji społecznych stosowanych w praktyce życia zbiorowego

  Wyróżniamy typy sankcji:

  1)pozytywne- dotyczy zachowań lepszych niż się spodziewano.

  2)negatywne- odwrotność pierwszego typy.

       a)formalne

       b)nieformalne.

  Klasyfikacja sankcji ze względu na treść i charakter :

  1)prawne- system nagród i kar

  2)etyczne – klasyfikują zachowania jako...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historycyzm

  Stanowisko fizilogiczne i metodologiczne, w którym twierdzi się, że rzeczywistość społeczna znajduje się w procesie permanentnej zmainy, stąd też nasze jej poznawanie powinno brać pod uwagę konkretne uwarunkowania historyczne badanych zjawisk, a także samego poznania.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega działanie tłumu linczującego

  Tłum linczujący powstaje celem wymierzenia samosądu rzeczywistemu lub domniemanemu sprawcy ogólnie potępianego czynu, jakim może być napad, morderstwo, gwałt itp. Powstaje on z małej zbiorowości, wzywającej do pomszczenia haniebnego czynu i wymierzania sprawiedliwości jego faktycznemu lub prawdopodobnemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencjonalność

  Jest to teorai rozwoju maralnego Kohlberga; powstały na przełomie XIX i Xxw. kierunek fizjologii i metodologii przyroznastwa głoszący, że twierdzenia i teorie naukowe maja charakter umowny (są konwencjami), nie sa wynikiem obiektowego poznawanie rzeczywistoci, lecz umowy miedzy uczonymi, którzy akceptują je...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie tłumu nabywającego (rabującego)

  Tłum nabywający lub rabujący, występuje w okresach kryzysowych i gospodarczego niedostatku lub ogólnej dezorganizacji życia zbiorowego. Wówczas to pojawiają się różnorodne zbiegowiska i tłumy rabujące sklepy, banki a nawet mieszkania zamożniejszych rodzin. Tłumy rabujące powstają w różnorodnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisać działanie tłumu terroryzującego

  Tłum terroryzujący jest przeważnie skierowany przeciw jakimś mniejszościom narodowym, religijnym czy innym podejrzanym o czyny wywołujące oburzenie znacznej części jakiejś społeczności. Przykładem występowania tłumów terroryzujących były mordy innowierców w czasach średniowiecznych czy tępienie...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin homogenizacja w odniesieniu do kultury masowej

  Homogenizacja kulturowa - proces mieszania się dwóch lub większej liczby autonomicznych dotąd systemów kulturowych, w wyniku czego powstaje nowa jednorodna kultura, w której tożsamość kulturowa pierwotnych systemów ulega zatarciu.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Refleksyjność

  W etnometologii termin stosowany do określenia tej cechy, procesu interpreatywnego, która pokazuje, iz na podstawie tezy o odwracalności proces ten sam staje się w pewień sposób fragmentem interpretowanej przezeń rzeczywistości.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt

Do góry