Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE KATEGORIE SOCJOLOGICZNE

  Działania społeczne – to zachowania przebiegające wg określonego, zrozumiałego dla stron wzoru, mającego na celu wywołanie pożądanej reakcji partnera.

  Stosunki społeczne – to system uporządkowanych reakcji zachodzących w określonej sferze działalności ludzkiej.

  Instytucje społeczne – jest to...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz obszary zainteresowań socjologii K.F.

  Wychowanie oraz socjalizacja przez i do kultury fizycznej - jest domeną przede wszystkim aktywności dzieci i młodzieży podlegającej intensywnym procesom socjalizacji i wychowania. Chodzi tu o stopień uświadomienia i internalizacji wartości wpisanych w interesującą nas dziedzinę, o efekty wdrożeń do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /2 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj którąś z orientacji teoretyczno metodologicznych w Socjologii K.F.

  Orientacja systemowo – funkcjonalna: ujmuje społeczeństwo jako system, tj. wyodrębnioną ze społecznego otoczenia całość względnie autonomicznych elementów wzajemnie ze sobą powiązanych. Kultura fizyczna rozpatrywana z tej perspektywy jest ujmowana zazwyczaj jako subsystem kultury globalnej, na który...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /1 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj definicję KULTURY FIZYCZNEJ

  To względnie zintegrowany i utrwalony system zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdrowie, urodę, cielesną doskonałość i ekspresje człowieka, przebiegający wg przyjętych w danej zbiorowości wzorów.

  Wyodrębniamy 4 podstawowe ujęcia kultury fizycznej:

  Kultura...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proszę wymienić co najmniej trzy założenia modelu idealnego biurokracji według Maxa Webera

  Wszystkie zachowania uczestników w organizacji biurokratycznej określone są normami prawnymi. Normy te tworzą system celowo ustanowionych, abstrakcyjnych zasad regulujących działania.

  Na strukturę biurokratyczną składają się pozycje podlegające bezosobowemu, prawnie ustalonemu porządkowi nastawionemu...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin rozwój społeczny

  1)Wieloetapowy proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, których kolejność nie jest dowolna, lecz wykazuje prawidłowość wynikającą z wewn. praw procesu hist. Marksist. teoria r.s. wynika z założeń materialist. pojmowania dziejów;

  2)postęp społeczny

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie typy władzy prawomocnej wyróżnił Max Weber

  1-tradycyjna,oparta na ciągłości tradycji,

  2-chartzmatyczna,wynikająca z wiary w nadzwyczajne cechy przywódcy,

  3-biurokratyczna lub legalna, oparta na przekonaniu o słuszności norm prawnych i kompetencji osób sprawujących władzę na mocy tych norm do wydawania poleceń.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin postęp społeczny

  Globalny postęp danego społeczeństwa w różnych dziedzinach życia gosp., polit., kult. itp., oceniany na podstawie porównywania pod tym względem poszczególnych społecz; marksizm przyjmuje za podstawę tego porównania kategorię formacji społ., a postępowość danej formacji ocenia ze względu na stwarzane...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin zmiana społeczna

  Forma procesu społecznego polegająca na pojawianiu się, znikaniu lub restrukturyzacji dotychczas istniejących komponentów rzeczywistości społecznej; najczęściej analizowanymi elementami rzeczywistości społecznej są struktura społeczna, porządek społeczny, organizacja społeczna, instytucje, porządek...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można scharakteryzować zbiorowość społeczną

  Zbiorowość społeczna oznacza skupienie ludzi, między którymi chociażby na krótki okres wystąpiła więź społeczna. Inną trwałość ma więź w publiczności kinowej, inną w kręgu koleżeńskim. Dla socjologa szczególnie istotnym rodzajem zbiorowości społecznej jest grupa.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt

Do góry