Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój społeczny w świetle teorii socjologicznych

  Rozwój społeczny – wieloetapowy, historyczny proces przemian społecznych, przebiegający w określonym kierunku, powodujący wzrost stopnia zorganizowania danego społeczeństwa

  (grupy, zbiorowości, itp.) nacechowany określonymi prawidłowościami rozwojowymi.

  W XIX wieku powstały 3 wielkie, klasyczne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /7 186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty społeczne – geneza, typologia, funkcje i sposoby ich rozwiązywania

  Konflikt – (łac. Confliktus-zderzenie, spór przed sądem)

  Bywa rozmaicie definiowany. W najszerszym ujęciu obejmuje takie pojęcia jak: sprzeczność, rywalizacja, konkurencja, protest, napięcia, agresja, walka itp.

  Pojęcie to przez wielu socjologów wielokrotnie definiowane, terminowi nadaje się bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /6 738

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja społeczna – wymiar procesualny, statystyczny, psychiczny, kulturowy

  Adaptacja dotyczy społecznej potrzeby przystosowania się do środowiska fizycznego, co ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o zdobywanie środków umożliwiające przeżycie. Adaptacja jest funkcją gospodarki. (wg Parsonsa)

  ADAPTACJA SPOŁECZNA, socjol. proces dostosowywania się jednostki lub grupy do...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /4 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana i modernizacja w perspektywie socjologicznej

  Zmiany

  Zmiana jest stałym elementem życia społecznego. Wszystkie społeczeństwa doświadczają zmian społ. – istotnych zmian wzorów kultury i struktury społ., które znajdują odbicie w zachowaniach społ. Niektóre plemiona zmieniają się powoli a niektóre szybciej St. Zj. Zmiany te przebiegają w różnych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROSTRUKTURY – NARÓD i PAŃSTWO

  Państwo, Naród, wspólnota składająca się z makrostruktur, wzajemnie na siebie oddziałujących i zależnych od siebie. Pierwszą strukturą jest ludność danego narodu, państwa, którą cechuje, liczebność, status społeczny, materialny, pozycja w grupie, wykształcenie, wielowarstwowość klas.

  Poprzez akt...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Realistyczne i nominalistyczne ujęcie grupy społecznej

  Opozycja 2 stanowisk – realizmu i nominalizmu socjologicznego:

  1. realizm socjologiczny zakłada, że społeczeństwo jest nowym (poza jednostkowym) osobnym bytem. Ze wszystkich jednostek powstaje nowa jakość, to nie jest suma wszystkich cech. Badając jednostkę można dostrzec grupę gdyż wyciska ona na...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie kultury

  W kulturze rozróżnia się również kategorie. Przez kategorie rozumie się wielkie podstawowe działy kultury globalnej wyodrębnione w ujęciu synchronicznym, a różniące się charakterem składających się na nie elementów w sposób uzasadniający z metodologicznych i teoretycznych wzglądów ich odrębne...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /2 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANOMIA

  Jest to sytuacja, w której typowe normy kierujące zachowaniem nie są już dłużej odpowiednie ani skuteczne. Skutkiem anomii jest obniżenie zdolności społeczeństwa do kształtowania odpowiednich zachowań.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEZORGANIZACJA SPOŁECZNA I ROZPAD WIĘZI

  DEZORGANIZACJA SPOŁ.- JEST ZESPOŁEM PROCESÓW, SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z WIELKOŚCI ZJAWISK SPOŁ. I ZACHOWAŃ ANORMALNYCH KTÓRYCH WYSTĘPOWANIE I INTENSYWNOŚĆ ZAGRAŻA KONTYNUACJI PROCESÓW ŻYCIOWYCH.

  NA DEZORGANIZACJĘ WPŁYWAJĄ NASTĘPUJĄCE ZJAWISKA:

  - ALKOHOLIZM I NARKOMANIA

  - WZROST...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY WIĘZI SPOŁECZNEJ

  WIĘŻ SPOŁECZNA - TO OGÓŁ STOSUNKÓW,POŁĄCZEŃ I ZALEŻNOŚCI SKUPIAJĄCYCH JEDN.W ZBIOROWOŚCI LUDZKIEJ.

  TYPY WIĘZI SPOŁ.

  1.W UJĘCIU GENETYCZNYM (OKREŚLENIE PODSTAW, NA KTÓRYCH SIĘ OPIERA)

  A) WIĘŹ NATURALNA, DANA CZŁOWIEK., PRZEZ SPOŁECZNE WARUNKI URODZENIA.

  B) WIĘŹ STANOWIONA, WYNIKAJĄCA...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt

Do góry