Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DEWIACJE SPOŁECZNE I ICH TYPY

  Indywidualne odchylenia od normy, czyli dewiacje, są w ogólności zjawis­kiem nierzadkim. Można zaryzykować opinię, iż częstość zjawisk dewiacyj­nych zwiększa się proporcjonalnie do stopnia sztywności kontroli społecznej. Im więcej indywidual­nych zachowań jest regulowanych przez zbiorowość, tym...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY SANKCJI

  Społeczeństwo dysponuje zestawem sankcji stosowanych w wypadku osób uchylających się od norm (dewiantów), jak i w wypadku przykładnych i gorliwych wyznawców jego zasad (konformistów).

  Repertuar kar i nagród stosowanych w systemach społecznych i normatywnych jest rozległy: napiętnowanie, klątwa, banicja...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I ZAKRES TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ

  W krajach postsocjalistycznych oznacza nie tylko przejscie z gospodarki nakazowo-rozdzielczej do gospopdarki rynkowej , ale także przejscie od totalitaryzmu do demokracji , zmianę stosunków własnościowych oraz konieczności znalezienia włąściciela dla przedsiębiorstw państwowych.

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE I TYPY RUCHÓW SPOŁECZNYCH

  W związku z tym, że ruchy społeczne zorientowane są na różne cele, interesy, wartości, że ich aktywność charakteryzują rozmaite formy organiza­cyjne, że podejmują je i popierają różne grupy społeczne. Do najczęściej stosowanych w literaturze kryteriów podziału ruchów spo­łecznych należą: cele...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA ZMIAN SPOŁECZNYCH

  U podstaw istotnych zmian społecznych leżą rozmaite procesy pole­gające na tworzeniu nowych struktur i systemów, pewne zdarzenia wraz ze społecznymi reakcjami na nie, zachowania utrwalające lub niszczące istniejące stosunki, instytucje, organizacje, normy, wartości, postawy. Większość socjologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WARSTWA, KLASA, STAN i KASTA

  Warstwa społeczna, termin różnie definiowany we współczesnej socjologii, używany głównie przy opisie struktury społecznej i zróżnicowania społecznego. Najczęściej za warstwę społeczną uważa się grupę osób odróżniającą się od innych grup stanem posiadania, wspólnotą warunków środowiskowych...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika konfliktów

  Każdy konflikt społeczny przebiega z reguły w kilku etapach. Ujmując konflikt jako dynamiczne zjawisko społeczne należy analizować czynniki, które powodują wybuch konfliktu i wpływają na jego przebieg, a także te, które prowadzą do jego wygaśnięcia. Nie wszystkie konflikty przechodzą kolejne etapy...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /8 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW

  Konflikt daje impuls do walki, która toczy się tak długo za jedna ze stron nie osiągnie owego dobra a rezultatem tej walki są szkoły i zniszczenia.Ludzie starają się unikać tego typu konfliktu i ich konsekwencji, poszukują innych sposobów rozwiązywania konfliktów: na drodze kompromisu, ustępstw jednej ze...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJWAŻNIEJSZE TEORIE KONFLIKTU

  W socjologii konfliktu występuje kilka stanowisk w kwestii przyczyn konflik­tu. Są to stanowiska wyjaśniające przyczyny konfliktów w zasadniczo od­mienny sposób. Na szczególną uwagę zasługują następujące wyjaśnienia źródeł konfliktów:

  1) uwarunkowania pozaspołeczne, głównie biologiczne,

  2)...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  W socjologii konfliktu wymienia się trzy przyczyny tego zjawiska:

  1. Procedury związane z rozszerzeniem konfliktów są tak skonstruowane, że rzadko prowadzą do rozstrzygnięcia wszystkich problemów spornych. Rozwiązuje się przede wszystkim sprawy zasadnicze. W nowych warunkach te drugorzędne przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Socjologia

  Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012 Znaków /1 183

  praca w formacie txt

Do góry