Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  OMÓWIĆ TYPY POLITYKI ZAGR. Wg. MODELU Rosenau’a

  W tym modelu próbuje się określić w jakim zakresie wyznaczniki środowiskowe oddziałują na państwo i jego politykę zagraniczną oraz określa się jego zdolność adaptacyjną do zmieniającego się otoczenia.

  Autor różnicuje poziom zmian wg dwóch wyznaczników; ich dynamiki, oraz środowiska dzieląc na...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje funkcji organizacji międzynarodowych

  Przez funkcję rozumiemy typy działania organizacji zmierzającej do realizacji zadań.

  Podstawową funkcją każdej organizacji jest ujawnienie zgodności interesów państw członkowskich oraz osiąganie porozumienia we wspólnych zadaniach i konkretnych działaniach odpowiadających ujawnionej zgodności...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje transnarodowe, rola i znaczenie we współczesnych stosunkach międzynarodowych

  Organizacje transnarodowe – nie zostały utworzone przez państwa . Organizacje te nie działają ze skutkiem prawnym w płaszczyźnie prawa międzynarodowego,. Członkami ich są osoby fizyczne lub osoby prawne , a więc instytucje i stowarzyszenia o charakterze publicznym lub prywatnym .

  Ich miedzynarodowy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja organizacji międzynarodowych wg. kryterium podmiotowości

  Kryterium wg zasięgu podmiotowego, czyli członkostwa , dzielą się na organizacje powszechne (uniwersalne) obejmujące swym zasięgiem wszystkie lub prawie wszystkie państwa świata (np. ONZ0 oraz organizacje grupowe obejmujące tylko niektóre państwa świata odpowiadające pewnym wymogom ( np. Rada Europy...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /1 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Założenia strukturalnej teorii organizacji międzynarodowych stosunków

  Ze względu na różnorodność zadań , jakie pełnią w stosunkach międzynarodowych i polityce światowej , przypisywane są im funkcje , odgrywane role i miejsce w strukturze systemu organizacje międzynarodowe są uczestnikami o niejednolitej strukturze organizacyjnej, składzie członkowskim i mechanizmach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /6 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza i główne przesłanki powstania organizacji międzynarodowych

  Na postrzeganie organizacji międzynarodowych odgrywających dużą rolę we wzajemnych stosunkach mają postępująca z ogromną siłą: współzależność, globalizacja i transnarodowość. Organizacje międzynarodowe nie są ani podstawowym , ani mało znaczącym aktorem polityki światowej. Bez nich jednak nie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /7 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja międzynarodowa - pojęcie i istota

  Główną przyczyną formułowania się w nowoczesnym kształcie organizacji md. było powstanie światowego rynku , jako zacieśnianie i wzajemne uzależnienie gospodarcze państw. Postęp techniczny a w szczególności rozwój transportu i łączności , sprzyjają rozwojowi tej formy kontaktów md..

  Określenie...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja idei suwerenności państwa

  W klasycznym ujęciu suwerenność jest to władza nieograniczona, ciągła niezbywalna, bezwarunkowa i niezależna, której treść wyraża się w uprawnieniu do stanowienia prawomocnych rozkazów . Suwerenność władzy państwowej realizuje się na dwóch poziomach: zewnętrznym oznaczającym jej niezależność od...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /2 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i istota suwerenności państwa

  Pąństwo jest podstawowym uczestnikiem stosunków md. ponieważ : jest najwyżej zorganizowana grupa społeczna, jest najbardziej wpływowym i dynamicznym uczestnikiem tych stosunków, stosunki md. są nadal fundamentem stosunków md. Na pojęcie państwa składają się trzy elementy: terytorium, ludność i...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uznanie rządu

  Instytucja uznania rządu działa w zasadzie tylko w jednym przypadku . Uznajemy rząd powtórnie , wówczas gdy nowy rząd doszedł do władzy nie zgodnie z Konstytucją ( np. zamach stanu). Zerwanie uznania rządu nie oznacza zerwania uznania państwa.

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt

Do góry