Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Rola Banku Światowego w gospodarce światowej

  Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju, popularnie nazywany Bankiem Światowym, wraz z afiliowanymi przy nim: Międzynarodową Korporacją Finansową i Międzynarodowym Stowarzyszeniem Rozwoju stanowi największą międzynarodową organizację finansową udzielającą pomocy kredytowej przede wszystkim krajom...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /3 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Międzynarodowego Funduszu Walutowego w gospodarce Światowej

  Głównym celem działalności Międzynarodowego Funduszu Walutowego jest:

  tworzenie warunków niezbędnych do stabilizacji finansowej i gospo­darczej w krajach członkowskich,

  utrzymywanie względnej stabilności walut,

  tworzenie ram ułatwiających wymianę dóbr, usług i kapitału między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GATT (WTO) – główne reguły jego działania

  GATT, General Agreement Tariffa and Trade, Układ Ogólny o Taryfach Celnych i Handlu, międzynarodowe porozumienie handlowe podpisane 30 października 1947 w Genewie przez 23 państwa członkowskie ONZ. Zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 1948. Do 1994 GATT był organizacją międzynarodową.

  Celami organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /4 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele i narzędzia MPE

  Cele - są one zróżnicowane w horyzoncie czasowym:

  Krótki – o charakterze koniunkturalnym (stabilizacja cen, zagwarantowanie stałych dostaw surowców i energii, przeciwdziałanie deficytu bilansu handlowego)

  Średni – dążenia do przeciwdziałania ograniczeniom w handlu zagr oraz przyspieszenia tempa rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt przesunięcia handlu w unii celnej?

  Efekt przesunięcia handlu (trade diversion effect) wyraża się w zwięk­sze­niu udziału krajów należących do unii celnej w handlu krajów-człon­ków unii oraz w zmniejszeniu udziału krajów trzecich, w wyniku przesu­nięcia się źródeł za­kupu określonych towarów z krajów nawet o niższych kosz­tach...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega efekt kreacji handlu w unii celnej?

  Te efekty mogą się pojawić w 3 przypadkach: gdy kraje udzielają sobie preferencji celnych, tworzą strefę handlu wolnego handlu lub gdy tworzą unię celną.

  Preferencje celne – maja miejsce wtedy, gdy kraje stosują wobec siebie cła niższe od minimalnych lub też całkowicie znoszą cła w handlu między...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne podmioty międzynarodowej polityki ekonomicznej

  Państwa – ich wpływ na MPE jest funkcją wielu czynników: polit, gosp, społ, militarnych, demograficznych. Dominujący wpływ na MPE mają kraje o stabilnych systemach politycznych i liczącym się potencjale gospodarczym. Kraje małe i słabsze muszą dostosować narzędzia swej polityki do parametrów...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia dewizowe w wymianie zagranicznej

  Są to całkowite lub częściowe zniesienie swobody obrotów dewizowych z zagranicą w warunkach ograniczeń obroty te ze zostają poddane kontroli lub są w pełni przejmowane przez administracje państwową. Wyrazem tego jest obowiązek odsprzedawania upoważnionym bankom dewiz zarobionych za granicą...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrowolne ograniczenia eksportu VER

  Odnoszą się one do sytuacji, w których eksporter – pod naciskiem impor­tera – dobrowolnie ogranicza swój wywóz na rynek partnera.

  Ogranicze­nia te są więc dobrowolne jedynie z nazwy, faktycznie zaś są ową wymu­szane przez odbiorcę, pod groźbą zastosowania ostrzej­szych form re­strykcji handlowych...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /5 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczenia ilościowe w wymianie zagranicznej – na czym polegają

  Przez pojęcie ograniczeń ilościowych rozumie się określenie przez państwo wolumenu importu lub eksportu, który nie może być przekroczony w skali roku (lub innym okresie). Do podstawowych przyczyn ilościowego ograniczania przywozu należy zaliczyć: ochronę produkcji krajowej, potrzebę skierowania popytu...

  Ocena / Przedmiot / Stosunki międzynarodowe

  Autor /Zachary Dodano /05.01.2012 Znaków /1 303

  praca w formacie txt

Do góry