Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja pracy dydaktycznej w szkole

  - podział i charakterystyka form organizacyjnych 

  Kryteria podziału:

  - liczba uczniów

  - miejsce pracy uczniów

  - czas trwania zajęć dydaktycznych.

  Ze względu na liczbę uczniów biorących udział w procesie dydaktycznym wyróżnia się:

  - nauczanie jednostkowe

  - nauczanie grupowe

  - nauczanie zbiorowe...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planowanie pracy dydaktycznej

  - ogólne zasady planowania

  Planowanie uważa się nie tylko za jedno z najważniejszych zadań podejmowanych przez nauczyciela. Działanie to wymaga nie tylko rozumienia kluczowych zasad nauczania, ale i świadomości wymagań programowych określonych na szczeblu centralnym, wiedzy o polityce przyjętej w danej...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady uczenia

  - zasady nauczania jako formy postępowania nauczyciela i uczniów w trakcie realizacji celów kształcenia

  Zasady nauczania- (wg Kupisiewicza) to normy postępow. dydaktycznego których przestrzeganie pozwala n-lowi zaznajamiać uczniów z podstawami usystematyzowanej wiedzy, rozwijać ich zainteresowania i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie wielostronne

  - podstawy kształcenie wielostronnego: psychologiczne i dydaktyczne

  Wielostronność nauczania wyraża się w stosowaniu różnorodnych form pracy uczniów i domaga się szerokiego wprowadzenia pracy grupowej do procesów uczenia się przez przyswajanie, odkrywanie, przeżywanie i działanie.

  „Wielostronne...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy doboru i układu treści kształcenia

  - wymagania stawiane treściom kształceniaKryteria doboru treści kształcenia w ujęciu W. Okonia:

  1) Wymagania związane z osobą uczącą się i rozwijającą się pod wpływem edukacji – treści powinny być dostosowane do możliwości ucznia (fizycznych, społecznych, psychicznych); należy uwzględniać...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treści kształcenia

  - jedno- i wielowymiarowe koncepcje treści kształcenia

  1.koncepcje”treściowo informacyjne”

  2.koncepcje”czynnościowe”

  3.koncepcje”funkcjonalne”

  4.koncepcje”modelowe”

  - teorie doboru treści kształcenia w aspekcie psychologicznym, socjologicznym i teoriopoznawczym 

  1. Materializm dydaktyczny – zwolennicy...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedury badawcze w dydaktyce

  - specyfika badań naukowych w dydaktyce 

  Dydaktyka posługuje się w badaniach metodami humanistycznymi (eksplikacyjna, porównawcza, analityczna), jak również przyrodniczymi z racji podbudowy przyrodniczej (obserwacyjna, eksperymentalna, statystyczna). Badanie naukowe w dydaktyce służą zdobyciu informacji do...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /2 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i zadania dydaktyki ogólnej

  - etymologia, geneza, znaczenie nazwy dydaktykaTermin dydaktyka pochodzi z języka greckiego: didaktikos- pouczający, a didasko- uczę .Po raz pierwszy użyto go w 1613 r. w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga.

  - dydaktyka jako dyscyplina teoretyczna, empiryczna, hermeneutyczna i...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dydaktyka jako dyscyplina naukowa

  - podstawowe pojęcie dydaktyki

  Dydaktyka to nauka o nauczaniu i uczeniu się, gdzie wypracowane są różne systemy dydaktyczne.

  - związek dydaktyki z innymi dyscyplinami pedagogicznymi oraz naukami pokrewnymi

  Dydaktyka wiąże się z innymi dyscyplinami pedagogicznymi, takimi jak:

  pedagogika ogólna -...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /4 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CELE KSZTAŁCENIA

  Podział:

  • Cele ogólne – wyrażają to, co ma być produktem końcowym szkoły, stąd określenie celów instytucjonalnych

  • Cele pośrednie – otrzymuje się w rezultacie podziału ogólnych celów wyrażonych w kategoriach funkcji na składniki w postaci czynności

  • Cele szczegółowe – charakteryzuje większa...

  Ocena / Przedmiot / Dydaktyka

  Autor /WalentyII Dodano /06.01.2012 Znaków /1 353

  praca w formacie txt

Do góry