Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWOWE POJĘCIA WYBORCZE

  Termin „prawo wyborcze" podmiotowe znaczenie tzn.: uprawnienie do wybierania i bycia wybieranym ( czynne i bierne prawo wyborcze ). przedmiotowe znaczenie tzn. całokształt norm, które regulują sposób obsady składu personalnego organu przedstawicielskiego. Źródła prawa wyborczego- konstytucja, ordynacja...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO - KOMITETOWEGO

  np.: Szwajcaria od 1874 r. Cechy:

  a), jedność władzy państwowej

  b). Parlament jest organem uprzywilejowanym, najwyższym, pod którego zwierzchnictwem są naczelne organy państwowe: rząd, głowa państwa.

  c). Rząd jest zależny od parlamentu, który nadaje prawo i ustala kierunek polityki, co jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PREZYDENCKIEGO

  System- (pyt. 26). np.: USA.

  Cechy:

  a) monizm egzekutywy: połączenie funkcji głowy państwa z funkcją premiera. Oznacza to, że władza wykonawcza przysługuje prezydentowi. Prezydent: naczelny dowódca armii. polit. zagr., szef partii z której kandydował w wyborach, główny ośrodek decyzji politycznych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO GABINETOWEGO

  System - zespół pewnych zasad prawno-ustrojowych regulujących wzajemne stosunki między 3 naczelnymi organami w państwie.

  Cechy systemu parlamento-gabinetowego:

  a) dualizm egzekutywy ( obok głowy państwa jest rząd na czele z premierem)

  b) głowa państwa zneutralizowana politycznie (osoba sprawująca ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

  a) ze względu na liczbę osób

  - jednoosobowe (prezydent, wojewoda)

  - wieloosobowe (parlament); błędne jest częste utożsamianie organu wieloosobowego z organem kolegialnym. Każdy organ kolegialny jest organem wieloosobowym, ale odwrotnie nie zawsze ( np.: jeden członek ma prawo decydowania, reszta ma tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SYSTEMU ORGANÓW PANSTWOWYCH

  System organów państwowych – całokształt zasad określających budowę aparatu państwowego

  Zasady określające budowa aparatu państwowego to: podział funkcji między organami, wzajemne związki między organami, organizacja i tryb działania organów, zasada jednolitości działania wszystkich organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ A WYKONAWCZĄ

  W myśl teorii Monteskiusza musi istnieć system wzajemnych hamulców, które zapobiegają istnieniu stosunku nadrzędności i podporządkowania. Każda z władz ponosić odpowiedzialność za wykonanie swojej funkcji. Władze są niepołączalne istnieje incompatibilitas. Władze powinny wzajemnie na siebie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PODZIAŁU WŁADZ (art. 10)

  Monteskiusz( 1689- 1755 )- najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej. Zasadę podziału władz wyłożył w dziele „O duchu praw" ( 1748 ). W/g niego tylko państwo praworządne może zapewnić wolność jednostki, państwo, w którym istnieje rozgraniczenie władzy ust., wyk., i sąd. Nie ma wolności gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI

  (art. 4) - tzn. zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio przez swych przedstawicieli. którzy powinni działać w imieniu Narodu i na jego rzecz. System przedstawicielski określony jc':-t --wykie de:r.o'\r'icja pośrednia. Możliwości: stanowienie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (SUWERENNOŚCI)

  art. 4. -„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu". W/g tego władza nie tylko pochodzi od Narodu, ale należy do Narodu. W RP istnieje zatem zbiorowy suweren, który jest podmiotem i źródłem władcy. W/g tej zasady prawo powinno wyrażać wolę i interesy całej ludności a w przypadku sprzeczności wolę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt

Do góry