Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ZASADY I TRYB WYBORU PREZYDENTA

  < art. 127 > Zasady: obywatelstwo polskie, pełnia praw wyborczych, 35 lat, kandydat zgłoszony przez conajmniej 100000 obywateli korzystających z pełni praw wyboru do Sejmu, oświadczenie o pracy lub służby w organach bezp. państwa lub współpr. która podlega lustracji przed sądem lustracyjnym. Do 2 tury...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ GŁOWY PAŃSTWA

  Obowiązkiem każdego organu jest przestrzeganie praw RP. Ponosi odp. konstyt. przed TS za złamanie konstytucji ( delikt konstytucyjny ) lub za popełnienie przestępstwa ( odpowiedzialność karna ). Przed TS pociąga go Zgrom. Naród. ( 2\3 głosów przy co najmniej połowie ustawowej liczby posłów na wniosek 140...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA PRAWNA PREZYDENTA RP

  Element- dualistycznej egzekutywy ale dysponuje samodzielnymi środkami prawnymi, które umożliwiają równoważenie pozostałych władz. Posiada funkcje tradycyjnie zastrzeżone dla tzw. głowy państwa. Jednoosobowy o kompetencjach wykonawczych, reprezentacyjnych, w zakresie arbitrażu politycznego. Prezydent jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDZIAŁ SENATU W POSTĘPOWANIU LEGISLACYJNYM

  1). Postępowanie w sprawie ustaw uchwalanych przez Sejm. Marszałek Senatu kieruje tekst ustawy do właściwej komisji senackiej. Komisje do 2 tygodnie muszą przygotować projekt uchwały z propozycją: przyjęcie bez poprawek, z poprawkami lub odrzucenie. Jeżeli w ciągu 30 dni nie podejmą jednej z trzech...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SENATU RP. TRYB FUNKCJONOWANIA

  Organy Senatu:

  MARSZAŁEK SENATU- ( wicemarszałkowie nie są organami Senatu )- wybierany spośród kandydatów zgłoszonych przez conajmniej 10 senatorów w tajnym głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Odwołanie na wniosek 34 senatorów, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /5 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE SENATU

  FUNKCJA USTROJODAWCZĄ- uchwalenie konstytucji razem z Sejmem, połączonym z Senatem w Zgromadzenie Narodowe. Prawo inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany konstytucji ( bezwzględna większość głosów ).

  FUNKCJA PRAWODAWCZA- inicjatywa ustawodawcza ( komisja senacka lub 10 senatorów ). Prawo rozpatrywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POZYCJA PRAWNO USTROJOWA SENATU

  Zasada bikameralizmu parlamentarnego. Sejm i Senat władza ustawodawcza. Senat zachował obecnie charakter organu przedstawicielskiego, przywilejem którego jest prawo bezpośredniej reprezentacji Suwerena. Model dwuizbowości zróżnicowanej ( nierównorzędność ) - istnieje obszar kompetencji:

  a) własnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STANY NADZWYCZAJNE W PAŃSTWIE

  STAN WOJENNY- Prezydent RP na wniosek Rady Ministrów wprowadza gdy istnieje zagrożenie zew. państwa, zbrojna napaść na RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciw agresji. Może wprowadzić na części lub całym terytorium, ogłasza częściową lub powszechną...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWIĄZANIE SEJMU PRZED UPŁYWEM KADENCJI

  Skrócenie kadencji Sejmu:

  1), samorozwiązanie się Sejmu: 2\3 głosów, nie można tego zrobić w czasie trwania jakiegoś stanu nadzwyczajnego i 90 dni po jego zakończeniu.

  2). decyzja prezydenta RP. Skrócenie ma charakter:

  a), obligatoryjny - gdy po dwóch nieefektownych etapach postępowania dotyczącego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRYB FUNKCJONOWANIA SEJMU RP

  Sejm funkcjonuje w trybie pernamencji, obradując na posiedzeniach. Posiedzenia Sejmu są jawne. Na wniosek Sejmu lub 30 posłów Sejm może uchwalić tajność obrad. W posiedzeniach Sejmu mają prawo uczestniczyć: Prezydent RP, Marszałek Senatu. I Prezes SN, Prezes TK, RPO.

  Obowiązek mają członkowie rządu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt

Do góry