Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Pozycja Prezesa RM w systemie organów administracji rządowej

  Prezes RM - organ kierujący RM

  - reprezentuje RM

  - kieruje i koordynuje pracę członków RM

  - zapewnia wykonywanie polityki RM i określa sposoby jej wykonania

  - wydaje rozporządzenia

  - sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach określonych w ustawach

  - jest zwierzchnikiem służbowym...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RM - kompetencje

  RM jest organem władzy wykonawczej:

  - prowadzi politykę zewnętrzną i wewnętrzną państwa - sprawy bieżące

  - jest podstawowym ośrodkiem rządzenia państwem w sensie politycznym

  - to, co jest funkcją państwa jest funkcją rządu

  - kieruje administracją rządową i koordynuje jej pracę

  - zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RM - skład

  - W skład RM mogą być powołani wiceprezesi RM

  - Prezes i wiceprezes RM mogą pełnić także funkcję ministra

  - W skład RM mogą być ponadto powołani przewodniczący określonych w ustawach komitetów (komitet Badań Naukowych, Komitet Integracji Europejskiej, Komitet Obrony Kraju, Rada...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i charakter działów administracji rządowej

  Zakres działów administracji rządowej określa ustawa z dn. 04.09.97 r. o działach administracji rządowej. Ustawa ponadto określa właściwości ministra kierującego danym działem. Kierowanie działami administracji rządowej powierza się jednemu ministrowi właściwemu do spraw oznaczonych nazwą danego...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i umiejscowienie administracji rządowej na tle podziału administracji państwa

  Administracja rządowa posiada dwa poziomy

  administracja centralna ( rząd i inne organy administracji rządowej ( centralna)).

  administracja województwa ( wojewoda) — (terenowa)

  - administracja zespolona to są kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży działający pod zwierzchnictwem...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura obecnego podziału terytorialnego państwa

  Strukturę podziału terytorialnego państwa określa ustawa z dnia 24.07.1998 r. O w prowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału państwa -jednostkami tego podziału są gminy, powiaty i województwa , o tym podziale mówi także konstytucja, która pozostawia pewną swobodę w zasadach-podziału organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja administracji i administracji publicznej

  Administracja - jest to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Cechująca się celowością, trwałością i planowaniem działania. Administracja publiczna - (państwowa) system podmiotów utworzonych i wyposażonych przez ustawę w kompetencje do prowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany ustrojowe i władze centralne we Francji w dobie rewolucji i epoce napoleońskiej

  REWOLUCJA

  -Francja przed rewolucją –rządy absolutne, rządzi Ludwik XVI (dynastia Burbonów),ustrój feudalny,3 stany(kler, szlachta, mieszczaństwo + lud miejski i chłopi).Chude lata – dla gospodarki ,niezadowolenie społeczeństwa. Król zwołuje (1789) Stany Generalne(reprezentację3-ech stanów). Stan III...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy zewnętrznej kontroli administracji - kontrola parlamentarna i finansowa

  Administracja XIX w znalazła się pod kontrolą nie tylko sądów administracyjnych(kontrola wewn) lecz również pod kontrolą parlamentarną i finansową( kontrola zewn)

  Kontrola parlamentarna- parlamenty miały prawo kontrolowania administracji poprzez prawo pociągania zwierzchników administracji do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organ zewnętrzny kontroli administracji. Ombudsman

  Szwecja stworzyła organ zewnętrzny kontroli administracji- Ombudsman

  OMBUDSMAN—pełnomocnik parlamentu do spraw wymiaru sprawiedliwości. Powoływany był przez parlament, przyjmował skargi obywateli na działalność organów administracji z wyłączeniem rządu czyli Rady Stanu. Miał prawo przeprowadzania...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /568

  praca w formacie txt

Do góry