Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Konstytucyjne zasady organizacji i funkcjonowania wymiarów sprawiedliwości RP

  Przez naczelne zasady konstytucji rozumiemy normy prawne w nich zawarte, w których szczególna doniosłość wyraża się w tym że:

  kształtują inne normy konstytucyjne

  wyrażają podstawowe wartości akceptowane przez orzecznictwo i doktrynę.

  I ZASADA REBUBLIKAŃSKIEJ FORMY RZĄDU - jest to forma ustrojowa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /8 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie organów administracji publicznej i ich podział

  Organy administracji publicznej

  Zasadniczą jednostką składową administracji w sensie podmiotowym jest organ administracji – człowiek (lub grupa ludzi w organie kolegialnym) znajdujący się w strukturze organizacyjnej państwa lub samorządu terytorialnego, powołany w celu realizacji norm prawa...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia wojewody w zakresie nadzoru nad samorządem terytorialnym

  Wojewoda jest organem nadzoru nad organami samorządu gminy, powiatu, województwa. Przedmiotem nadzoru jest działalność samorządu polegająca na realizacji:

  Zadań własnych samorządu.

  Zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

  Ad a) W sprawach własnych nadzór ma się ograniczyć do...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarząd województwa, skład i tryb jego wyboru

  Zarząd województwa jest organem wykonawczym województwa.

  W skład zarządu województwa liczącego 5 osób wchodzi:

  Marszałek województwa jako jego przewodniczący

  Wiceprzewodniczący ( nie więcej niż dwóch)

  Pozostali członkowie

  Sejmik województwa wybiera ze swego grona Marszałka...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja, skład i struktura sejmiku

  Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Kadencja trwa 4 lata licząc od dnia wyborów. W skład sejmiku wchodzą: radni - wybierani w wyborach bezpośrednich. Sejmik województwa ze swego grona wybiera przewodniczącego sejmiku bezwzględną większością w głosowaniu tajnym i...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ogólne zadania realizuje samorząd województwa?

  1. Zadania publiczne ( edukacji publicznej w tym szkolnictwa wyższego; promocji i ochrony środowiska; kultury i ochrony jej dóbr; pomocy społecznej; polityki prorodzinnej; modernizacji terenów wiejskich; Zagospodarowania przestrzennego; Ochrony środowiska; Gospodarki wodnej; Dróg publicznych i transportu;...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest województwo?

  Województwo to regionalna wspólnota samorządowa - regionalna, którą tworzą mieszkańcy województwa z mocy prawa i zarazem jest największą jednostką zasadniczego podziału terytorialnego państwa działająca w celu wykonywania administracji publicznej.

  Ma osobowość prawną, samodzielność woj. podlega...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rada powiatu skład i struktura organizacyjna

  Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata , licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Struktura organizacyjna:

  Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i l lub 2...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /1 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i tryb wyboru Zarządu powiatu

  W skład Zarządu powiatu wchodzą: Starosta jako jego przewodniczący, wice starosta i jego pozostali członkowie. Rada powiatu wybiera starostę oraz na j ego "wniosek pozostałych członków zarządu powiatu w liczbie od 3 do 5 osób w tym wice starostę w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powiat - rodzaje, istota i zasięg terytorialny

  Powiat to lokalna wspólnota samorządowa, która tworzą z mocy prawa mieszkańcy odpowiedniego terytorium, posiada osobowość prawną, samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność ( edukacja publiczna, ochrona zdrowia, pomoc...

  Ocena / Przedmiot / Administracja

  Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012 Znaków /791

  praca w formacie txt

Do góry