Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę kapitału

  Swobodny przepływ kapitału to określona w 56 artykule Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE), jedna z czterech swobód wspólnego rynku w Unii Europejskiej. Swoboda ta przejawia się w zakazie stosowania ograniczeń w stosunku do przepływu kapitału pomiędzy państwami członkowskimi UE, a także...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę towarów

  Swobodny przepływ towarów to jedna ze swobód wspólnego rynku Unii Europejskiej. Powstała, by zapewnić swobodny przepływu towarów na obszarze krajów Unii.

  Swoboda ta to głównie wprowadzenie wspólnie zaakceptowanych rozwiązań prawnych regulujących w krajach członkowskich podstawowe standardy techniczne...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę usług

  Swoboda świadczenia usług oznacza prawo świadczenia usług przez podmiot, który ma swoją siedzibę w jednym z krajów Unii Europejskiej, na rzecz podmiotów z innych krajów członkowskich, bez potrzeby posiadania w tych krajach jakiegokolwiek stałego zakładu pracy/filii/przedstawicielstwa.

  Usługa w rozumieniu...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj swobodę przepływu osób

  Swobodny przepływ osób - jedna z podstawowych swobód zagwarantowanych w traktatach ustanawiających Wspólnoty Europejskie. Obejmuje prawo obywatela jednego państwa członkowskiego do osiedlania się lub pracy w innym państwie członkowskim Wspólnoty Europejskiej.

  Spod działania tej swobody wyłączone są...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instrumenty Wspólnej Polityki Handlowej wobec importu z krajów trzecich

  1. System celny- prowadzenie wspólnej polityki celnej było konsekwencją utworzenia unii celnej na podstawie TR. W artykule 9 założono likwidajcę opłat celnych i innych środków o podobnych do ceł skutkach w handlu pomiędzy krajami członkowskimi oraz wprowadzenie wspólnej taryfy celnej w stosunkach z...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne postanowienia Traktatu z Lizbony

  Wśród najważniejszych postanowień Traktatu z Lizbony należy wskazać:

  ujednolicenie struktury UE poprzez likwidację trzech filarów oraz nadanie samej UE statusu podmiotowości prawnomiędzynarodowej;

  poszerzenie zakresu zastosowania większości kwalifikowanej w podejmowaniu decyzji przez...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne postanowienia Traktatu z Maastricht

  Zdawano sobie sprawę, że nie da się zrealizować koncepcji Unii bez wzajemnych ustępstw i kompromisów ze strony państw członkowskich.

  Wyrazem ustępstw i kompromisów stał się Traktat o Unii Europejskiej podpisany w Maastricht 7 lutego 1992 roku, wszedł w życie po jego ratyfikowaniu przez wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj funkcjonalistyczną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Trzecia z nich, to koncepcja funkcjonalistyczna. Zakłada, że integracja powinna się odbywać w sposób ewolucyjny i ma zacząć się od współpracy w obszarze gospodarki oraz stopniowo przesuwać suwerenne kompetencje ze szczebli krajowych na wspólnotowe. Proces ten powinien być naturalny.

  W konsekwencji...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj konfederacyjną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Zakłada utworzenie związku państw (konfederacji). Opiera się na współpracy międzynarodowej, a nie ponadnarodowej. Suwerenność państw nie byłaby zawężana, a decyzje organów ponadnarodowych miałyby ograniczone znaczenie.

  Wyrazem tej koncepcji jest „Europa Ojczyzn”, której propagatorem był francuski...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj federacyjną koncepcję integracji europejskiej i podaj jej zwolenników

  Zakładała utworzenie państwa związkowego - federacji. Zgodnie z tą koncepcją państwa powinny zrzec się swoich suwerennych kompetencji i przekazać je wspólnym, ponadnarodowym organom. Federacja miałaby silny ponadnarodowy rząd odpowiedzialny przed Parlamentem Europejskim. Uprawnienia władz lokalnych...

  Ocena / Przedmiot / Politologia

  Autor /Chrystian99999 Dodano /11.01.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt

Do góry