Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Zalecenia i opinie jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Oba te akty nie mają charakteru wiążącego, dlatego organy mogą je formułować zawsze, kiedy uważają to za stosowne. Organami właściwymi do ich wydawania są: PE wraz z RUE, KE, RUE.

  Mimo, że ale zalecenia i decyzje nie maja charakteru wiążącego to sądy krajowe powinny uwzględniać zalecenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność dyrektywy w UE

   

  Dyrektywa nabiera warunkowo bezpośredniej skuteczności, jeśli jej przepisy spełniają przesłanki bezpośredniej skuteczności są jasne, precyzyjne, kompletne i doskonałe pod względem prawnym oraz bezwarunkowe.

  Dotyczy to jednak jedynie stosowania dyrektywy w płaszczyźnie wertykalnej, czyli w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia skuteczność dyrektywy w UE (interpretacja prowspólnotowa)

   

  Sądy i organy administracji państwa członkowskiego, które nie implementowało dyrektywę lub je implementowało nieprawidłowo zobowiązane są do prowspólnotowej interpretacji przepisów krajowych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezposrednia skuteczność rozporządzeń w UE

   

  W przypadku rozporządzeń bezpośredni skutek nie budzi wątpliwości, ponieważ wynika on z art. 249 TWE, a potwierdził to również ETS. Rozporządzenie ma zatem bezpośredni skutek, nawet jeśli luka w jego treści lub brak środków na poziomie krajowym lub wspólnotowym, doktórach rozporządzenie odsyła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność umów międzynarodowych w UE

   

  Jest to bardzo dyskusyjna sprawa. W tym przypadku nie ma domniemania bezpośredniego skutku tych postanowień w państwach członkowskich. Jednak ETS w orzeczeniu w sprawie Kupferberg, powiedział, że postanowienia umów międzynarodowych również mogą wywoływać bezpośredni skutek.

  >

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność Traktatów w UE

   

  Zasięg zasady bezpośredniego skutku w odniesieniu do przepisów traktatowych występuje zwłaszcza przypadku przepisów formułujących podstawowe swobody rynku wewnętrznego.

  Zgodnie z tą zasadą prawo wspólnotowe uzyskuje automatycznie status prawa pozytywnego w porządku wewnętrznym państwa, bez...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /5 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nieterminowej lub nieprawidłowej implementacji dyrektywy w UE

  1.Komisja Europejska lub państwo członkowskie może złożyć skargę do ETS na państwo członkowskie, które nie implementowało dyrektywę lub implementowało ją nieprawidłowo. Skarga ta odnosi się do naruszenia obowiązków traktatowych (art.226-228 TWE) i zasady solidarności ( art.10 TRz) . Wyrok ETS...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozporządzenie jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Rozporządzenie zgodnie z art. 249 TWE to akt prawny o zasięgu ogólnym, obowiązuje w całości i jest bezpośrednio stosowany we wszystkich państwach członkowskich. Mamy dwa rodzaje rozporządzeń podstawowe i wykonawcze. Te pierwsze są wydawane samodzielnie przez RUE samodzielnie lub przy współpracy z PE...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Implementacja dyrektywy w UE

   

  Państwa członkowskie mają z reguły 2 lata na implementację postanowień dyrektywy. W tym okresie państwa członkowskie mają obowiązek podjąć działania zmierzające do transpozycji dyrektywy w taki sposób że osiągnięty zostanie jej cel. Mamy dwa etapy implementacji, pierwszy to tzw. transpozycja a...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa międzynarodowa jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Umowy zawierane międzynarodowe zawierane przez Wspólnoty wywołują skutki prawne w prawie wspólnotowym i są stosowane przez ETS, który uznał je z integralną część prawa wspólnotowego.

  Umowy samodzielnie zawierane przez Wspólnoty z państwami z jednym lub kilkoma państwami trzecimi; umowy te...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /3 309

  praca w formacie txt

Do góry