Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Podmioty uprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

   

  Podmiotami uprzywilejowanymi są: PE, RUE, KE i państwa członkowskie. Mogą wnieść skargę przeciwko każdemu aktowi prawnemu, niezależnie od tego czy ma on charakter generalny czy indywidualny i czy został do nich skierowany czy nie.

  Podmioty uprzywilejowane nie muszą wykazać interesu prawnego do...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmioty nieuprzywilejowane w postępowaniu przed sądami wspólnotowymi

   

  Podmiotami nieuprzywilejowanymi są osoby fizyczne i prawne, zgodnie z art.230 TWE mogą wnieść skargę o stwierdzenie nieważności jedynie tych decyzji, których są adresatami lub decyzji, które mimo iż mają formę rozporządzenia lub dyrektywy bądź są adresowane do innych podmiotów, dotyczą ich...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy nieważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Do podstaw nieważności należy zaliczyć:

  brak kompetencji instytucji do wydania danego aktu

  naruszenie istotnego wymogu proceduralnego

  naruszenie norm traktatowych lun innych przepisów dotyczących ich stosowania

  treść zaskarżonego aktu jest nielegalna

  instytucja nadużyła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Skarga o unieważnienie ma na celu uchylenie aktu wydanego przez instytucję wspólnotową. Należy ją wnieść w terminie 2 miesięcy od daty publikacji kwestionowanego aktu lub zawiadomienia o nim powoda bądź od daty, kiedy ten ostatni powziął wiadomość.

  akty przyjęte wspólnie przez PE i...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /3 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie naruszenia przez państwo członkowskie zobowiązań traktatowych

   

  Skarga ta ma zapewnić przestrzeganie przez państwo członkowskie zobowiązań wynikających z przynależności do Wspólnoty. Skarga na naruszenie obowiązków traktatowych pozwala na sankcjonowanie naruszeń przepisów traktatowych, a także naruszeń prawa wtórnego, tj. rozporządzeń, dyrektyw, decyzji czy...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /4 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie opinii prawnej rzecznika generalnego

   

  Rzecznik generalny nie bierze bezpośrednio udziału w orzekaniu. Jego zadaniem jest przygotowanie w sposób całkowicie bezstronny i niezależny, opinii prawnej analizującej cały stan faktyczny i prawny danej sprawy. Opinia taka jest faktycznie propozycją rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał.

  Rzecznik...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Możliwość wzruszenia wyroków SPI i ETS

   

  Wyrok jest zawsze wydawany w imieniu całego ETS(SPI), niedopuszczalne są zdania odrębne. Sentencja wyroku wraz z uzasadnieniem publikowana jest w zbiorze orzeczeń – European Court Reports.

  Brak właściwości SPI

  Naruszenie procedury w postępowaniu przed SPI wpływające niekorzystnie na...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skarga odszkodowawcza przeciwko Wspólnocie (skarga z tytułu odpowiedzialności pozaumownej)

   

  Artykuł 235 TWE powierza sądom wspólnotowym wyłączną kompetencję rozpoznania skarg dotyczących odpowiedzialności pozaumownej Wspólnoty. Jeżeli chodzi o warunki wniesienia takiej skargi wymienione przepis odsyła do art.288 TWE według którego Wspólnota zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne w sprawie ważności aktu prawa wspólnotowego

   

  Orzeczenie wstępne jest to orzeczenie ETS będące wynikiem zapytania sądu krajowego państwa członkowskiego dotyczące interpretacji lub ważności przepisów wspólnotowych, które ów sąd ma zastosować. Procedura art.234 TWE pozwala ETS na kontrolę ważności i interpretację aktów prawa wspólnotowego...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /1 469

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orzeczenie wstępne – moc wiążąca

   

  Wykładnia lub ocena ważności dokonana przez ETS jest obowiązująca dla sądu krajowego zadającego pytanie, także dla innych sądów krajowych, które dalej będą orzekać w przedmiocie tej sprawy w następstwie wniesienia środka odwoławczego. Oba sądy mogą ponownie skierować sprawę do ETS w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /MaksymxD Dodano /02.02.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt

Do góry