Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Skutki ustania wspólności majątkowej

   

  Skutki te dotyczą nie tylko samego ustroju majątkowego, ale też losu majątku wspólnego:

  W wypadku ustania małżeństwa przez śmierć jednego z małżonków połowa majątku wspólnego przypada małżonkowi pozostającego przy życiu, natomiast druga połowa należy do spadku po zmarłym

  W...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność majątkowa małżonków wobec osób trzecich

   

  Zależy on od czasu powstania wierzytelności i jej związku z majątkiem wspólnym lub majątkiem osobistym dłużnika. Wierzyciel jednego z małżonków może żądać zaspokojenia zarówno z majątku osobistego jak również z majątku wspólnego obojga małżonków. Taki szeroki zakres odpowiedzialności odnosi...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział majątku wspólnego

   

  Podział majątku wspólnego można dokonać w dwojaki sposób:

  W drodze umowy: małżonkowie mogą umownie dokonać podziału majątku (podziału spadku), podobnie jak spadkobiercy i pozostały przy życiu małżonek. Umowa może być zawarta w dowolnej formie , wymaga się jednak formy pisemnej dla...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zniesienie wspólności majątkowej przez sąd

   

  Żądanie zniesienie wspólności jest osobistym uprawnieniem każdego z małżonków i tylko oni mogą wytoczyć powództwo w tej sprawie. Przesłanką jej zniesienia wbrew woli drugiego małżonka jest zaistnienie ważnych powodów. Przy ocenie tych powodów chodzi o to, aby zapewnić ochronę interesu majątkowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skuteczność małżeńskich umów majątkowych wobec osób trzecich

   

  Umowa majątkowa między małżonkami może w istotny sposób zmienić sytuację wierzycieli, ponieważ skład majątku wspólnego i majątku osobistego wpływa decydująco na skuteczność zaspokojenia ich roszczeń.

  W przeciwnym wypadku zawarcie umowy majątkowej nie wpływa na prawa osób trzecich i mogą...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowny ustrój majątkowy

   

  Małżonkowie mogą zawrzeć umowę, w której swoje stosunki majątkowe normują odmiennie od ustroju ustawowego. Umowy majątkowe między małżonkami mają doniosłość przede wszystkim w razie istnienia majątku przed zawarciem małżeństwa lub gdy małżonkowie prowadzą działalność zarobkową na...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustrój przymusowy

   

  Ustrój przymusowy jest to rozdzielność majątkowa pełna. Pojawia się ona w miejsce wspólności ustawowej lub umownej niezależnie od woli małżonków. Ustrój ten może zaistnieć: 

  1. Z mocy orzeczenia sądu: jest rezultatem żądania jednego z małżonków. Żądanie to może mieć na względzie...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład majątku wspólnego i odrębnego

   

  Skład majątku wspólnego:

  Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny wartości majątkowe :

  1)wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /4 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majątek wspólny - skład i zarząd

   

  Wspólność ustawowa obejmuje dorobek małżonków. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje małżeńskich ustrojów umownych

   

  POJĘCIE: Zawarcie małżeństwa powoduje powstanie rodziny oraz nowej sytuacji prawnej małżonków w zakresie stosunków osobistych i majątkowych. Należy wskazać 2 rodzaje stosunków majątkowych między małżonkami:

  Stosunki powstające wskutek zawarcia małżeństwa, powiązane z wzajemnymi prawami i...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 423

  praca w formacie txt

Do góry