Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ogólne założenia UPN

   

  Zasadniczym celem UPN- u jest dążenie do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz stwarzanie im warunków powrotu do normalnego życia jeśli popadli w konflikt z prawem i zasadami współżycia społecznego. UPN unika takich pojęć...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /4 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie nieletności w prawie polskim

   

  Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach nieletnich definicja nieletniego obejmuje 3 kategorie osób:

  1. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia jeśli przemawiają objawy demoralizacji  

  2. Osoby, które po ukończeniu 13 a przed ukończeniem 17 roku życia popełniły czyn karalny

  3. Osoby do 21...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres zdolności do czynności prawnych osób nieletnich

   

  Zdolność prawna: zdolność do posiadania praw i obowiązków cywilno prawnych, np. możliwość bycia dłużnikiem, właścicielem, spadkobiercą, spadkodawcą. Zgodnie z prawem polskim każdy człowiek od chwili poczęcia aż do śmierci ma zdolność prawną, z tym, że dziecko poczęte w zakresie praw i...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu w sprawach karnych

   

  Właściwość sądu: przez właściwość sądu rozumie się okres jego uprawnień do rozpoznawania i rozstrzygania spraw sądowych oraz do dokonywania określonych czynności w trakcie tego postępowania. Zasadniczo można wyróżnić 3 rodzaje właściwości sądu:

  Właściwość rzeczową...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwość sądu w sprawach cywilnych

   

  Jeśli chodzi o właściwość sądu w sprawach cywilnych to: 

  właściwość rzeczowa podobnie jak w sprawach karnych dotyczy kompetencyjnego podziału spaw pomiędzy sądami różnego rzędu rozpoznającymi sprawę w I- instancji. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego zasada jest tu właściwością...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstawowych zasad postępowania sądowego

   

  Sądy powszechne z reguły rozpoznają sprawy kolegialnie (wieloosobowo). Oznacza to, że w sądach rejonowych sprawę rozpoznaje sąd w składzie 1 sędziego i 2 ławników, a w sądach okręgowych, działających jako sądy II- instancji w składzie 3 lub 5 sędziów w zależności od wagi sprawy. Tylko w...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /2 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja polskiego wymiaru sądownictwa

  Zgodnie z konstytucją sądy tworzą oddzielny plan organów państwowych sprawujących sądowy wymiar sprawiedliwości. Ich cechą charakterystyczną jest to, że orzekanie w powierzonych sądom sprawach należy do niezawisłych sądów, którzy podlegają wyłącznie ustawom.

  1. Sądy powszechne, do których...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kuratela dla dziecka poczętego oraz dla małoletniego

   

  Kuratora ustanawia się dla ochrony ściśle określonych praw lub dla załatwienia określonej sprawy.

  Rodzaje kurateli stosowne do potrzeby po stronie samej osoby objętej kuratelą lub innych osób mających interes w danej sprawie:

  kurator dla sprawowania zarządu majątkiem dziecka, pochodzącym z...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie

   

  a) cel i ustanowienie opieki

  Osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, podobnie jak małoletni, wymaga stałej i kompleksowej pieczy ze strony innej osoby. Taka piecze zapewnia opieka prawna, a opiekun jest przedstawicielem osoby ubezwłasnowolnionej. Opiekę ustanawia się przede wszystkim dla ochrony tej osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /3 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i funkcje kurateli

   

  Kuratela to odrębna instytucja prawna. Różni się od opieki tym, że opieka jest bezpłatna, podczas gdy w przypadku kurateli pobiera się wynagrodzenie.

  Należy do klasy stosunków cywilnoprawnych z zakresu prawa osobowego, tak więc podobnie jak opieka nie jest instytucją prawa rodzinnego. Ma na celu...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Wit Dodano /21.02.2012 Znaków /1 343

  praca w formacie txt

Do góry