Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Państwa Sudanu w XVI w.

   

  Państwo Mali ze stolicą tej nazwy, powstało w XIII w. na gruzach istniejącego wcześniej państwa Ghana, zajmując obszar od rzeki Se­negal do obecnej Nigerii. Nie znamy dokład­niej dziejów państwa Mali poza tym, że lud­ność zajmowała się rolnictwem, że główną ga­łęzią rzemiosła było tkactwo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwa muzułmańskie i Etiopia w XVI w.

   

  Poza omawianymi państwami (Mali, Song-haj i Kongo) w większej części Afryki również istniały — choć mniej lub bardziej ukształto­wane i trwałe — organizmy polityczne, co świadczy o rozwiniętej strukturze społecznej zamieszkujących te ziemie ludów. I tak z pań­stwem Songhaj sąsiadowały państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie państwa Wielkiego Mogoła w Indiach

   

  Wiek XVI w dziejach Indii był okresem tworzenia się tzw. państwa Wielkiego Mogo­ła. Na przełomie XV i XVI stulecia Półwysep Indyjski stanowił teren rozbity politycznie na wiele drobnych państw i państewek. Najwięk­szym państwem w południowych Indiach był Widżajanagar, kraj etnicznie i religijnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 887

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo, gospodarka i kultura Indii w XVI w.

   

  Struktura wewnętrzna państwa Wielkiego Mogoła opierała się na zależnych od władcy feudałach-muzułmanach, którzy otrzymywali dożywotnie nadania lenne (tzw. dżagiry), za co byli zobowiązani do służby wojennej z od­działem zbrojnych, zależnym od wielkości nadania. Obok lennych feudałów na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny i gospodarczy Japonii w XVI w.

   

  Do najbardziej rozwiniętych pod względem społecznym i gcspodarczym krajów ówczes­nej Azji należała Japonia. Wiek XVI i pier­wsza połowa XVII, niewielki odcinek w dłu­giej historii Chin, dla Japonii stanowił epokę pełną zmian i nowości w dziedzinie polity­cznej, społecznej, gospodarczej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /5 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo japońskie w XVI w.

   

  Druga połowa XVI w. była okresem zmiany stosunków politycznych wewnątrz państwa japońskiego. W oparciu o rozwiniętą gospo­darkę oraz unowocześnioną technikę wojenną (piechota uzbrojona w broń palną) stopniowo udało się zjednoczyć politycznie Japonię, cze­go dokonał ostatecznie w latach 1582—98...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny i gospodarczy Korei w XVI w.

   

  Trudne było położenie trzeciego azjatyckie­go państwa o rozwiniętej cywilizacji — Korei. Sąsiadująca na lądzie z ogromnym cesar­stwem chińskim, na morzu z wojowniczą Ja­ponią, słabsza od swych sąsiadów, ustępowała im wyraźnie znaczeniem gospodarczym, poli­tycznym i kulturalnym. W XVI stuleciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 855

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki w Azji w XVI w.

   

  Do najbardziej rozwiniętych połaci świata poza Europą należały kraje azjatyckie. Nie były one obce Europejczykom, lecz przed okresem wielkich odkryć geograficznych, przez całe średniowiecze, kontakty.te ograniczały się, poza najbliższymi rejonami Azji Przed­niej, do wymiany handlowej, prowadzonej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowość i kultura Korei w XVI w.

   

  Korea w XVI i pierwszej połowie XVII w. przeżywała duże trudności wewnętrzne i ze­wnętrzne. W kraju wybuchały powstania chłopskie — słabsze zresztą niż w obu sąsied­nich państwach, Chinach i Japonii — przede wszystkim jednak zamieszanie w państwie wy­woływała walka o władzę w obrębie samej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój społeczny i gospodarczy Chin w XVI w.

   

  Chiny przełomu XV i XVI stulecia były naj­większym organizmem politycznym ówczes­nego świata. Rozciągały się na przestrzeni około 9 milionów km2, w początkach XVI w. zamieszkiwało je ponad 60 milionów ludnoś­ci, której liczba stale wzrastała, by w połowie XVII w. zbliżyć się do 100 milionów. Poza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 221

  praca w formacie txt

Do góry