Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Struktura ludności w Europie w XVI w.

   

  Podkreślaliśmy, że przyrost ludności w omawianym okresie był bardzo znaczny, jed­nakże liczbowo nie przedstawia się on zbyt imponująco, na skutek specyficznej dla daw­niejszych czasów struktury demograficznej ludności. Przeciętna długość życia w tym o-kresie nie przekraczała zapewne 25—30 lat. Są...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /2 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan zaludnienia Europy w XVI w.

   

  Wiek XVI i pierwsza połowa XVII były dla większości krajów europejskich okresem sil­nego przyrostu ludności. Brak nam dokład­niejszych danych, by określić bliżej tempo wzrostu ludności, jej liczbę w początkach XVI i połowie XVII stulecia, wahania regionalne związane z migracjami itp.

  Wydaje się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ninomysl Dodano /03.05.2012 Znaków /3 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja kruszców szlachetnych w Ameryce (XVI w.)

   

  Największym jednak bogactwem dla ówczesnych ludzi kontynentu amerykańskie­go były kruszce szlachetne, złoto i srebro, któ­re zaczęto wydobywać w nie spotykanych do­tąd ilościach. Według przybliżonych obliczeń w latach 1521—44 wydobywano tu rocznie około 31 tysięcy kg srebra (gdy w całej Euro­pie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ odkryć na gospodarkę hiszpańską (XVI w.)

   

  Ocena gospodarki hiszpańskiej wywoływa­ła wiele dyskusji i do ostatecznych konkluzji jest jeszcze daleko. Niewątpliwie nie była ona kwitnąca, jednakże nie można się także zgo­dzić z dawniejszymi historykami, którzy twierdzili, że przez większość XVI w. pozosta­wała ona w upadku.

  Odbijały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /6 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia angielskie na Atlantyku

   

  Główne wyprawy odkrywcze na przełomie XV i XVI w. wyszły z Portugalii i Hiszpanii, choć w ich ekspedycjach brali niekiedy udział obcokrajowcy, wyłącznie niemal Włosi. Rolę drugoplanową w dziele odkryć geografi­cznych odegrali Anglicy i Francuzi, a tylko sporadycznie próbowali się doń włączyć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkrycia francuskie na Atlantyku

   

  Udział Francuzów w odkryciach geografi­cznych przedstawiał się podobnie jak Angli­ków. W pierwszych latach XVI w. żeglarze i rybacy z Dieppe, La Rochelle, St.Maló, Hon-fleur czy Bayonne w poszukiwaniu ryb i wielo­rybów zapuszczali się aż do brzegów Nowej Fundlandii. Brali też udział w poszukiwaniu drogi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /3 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osadnictwo i gospodarka w koloniach hiszpańskich w Ameryce (XVI w.)

   

  W przeciwieństwie do kolonii portugal­skich, będących raczej łańcuchem faktorii handlowych i baz morskich, posiadłości hisz­pańskie stanowiły teren nie tylko eksploatacji, ale i osiedlania się ludności, przybyłej z metro­polii, a później i innych krajów. Nie były to jeszcze masowe migracje, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROZWÓJ GOSPODARKI TOWAROWO - PIENIĘŻNEJ W XVI w. - Ogólna charakterystyka przemian

   

  Wiek XVI dla wielu badaczy jest okresem narodzin kapitalizmu w Europie. Pojawienie się dużych kapitałów kupieckich i to nie ukry-tychjako skarby, ale czynnych w postaci środków obrotowych w handlu, w kredycie czy w finansowaniu produkcji, ponadto pojawienie się form produkcji o charakterze manufaktu­rowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /4 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja kolonii hiszpańskich w Ameryce w XVI w.

   

  Posiadłości hiszpańskie w Ameryce uzyska­ły szybko administrację królewską, co wyni­kało tak z uprawnień monarchy, który rościł sobie prawo do zwierzchnictwa nad odkrywa­nymi ziemiami i zezwalał na zajmowanie ich, jak i z faktu, że na terenach tych osiedlali się Hiszpanie, co wymagało stworzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyprawa Magellana (XVI w.)

   

  Druga wielka hiszpańska wyprawa odkry­wcza związana była z rywalizacją portugal-sko-hiszpańską. Portugalczyk Ferdynand Magellan, uczestnik wypraw portugalskich do Indii, wiedząc już o istnieniu poza Ameryką Oceanu Spokojnego,' rzucił projekt dotarcia do Indii drogą morską na zachód, omijając od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Salwin Dodano /03.05.2012 Znaków /2 619

  praca w formacie txt

Do góry