Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - BENEFICJA I PREKARIA

   

  Obok możnowładztwa frankijskiego i potomków senatorskich rodów rzymskich, posiadaczami latyfundiów byli także król i Kościół. Dobra królewskie w miarę zmniejszania się wpływów podatkowych stawały się głównym źródłem dochodów monarchy.

  Musiały więc nie tylko zapewnić utrzymanie królowi i jego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /2 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - MIASTA

   

  Triumf Franków przyniósł ze sobą dalszy upadek życia miejskiego w Galii. Rozwijające się rzemiosło dworskie rujnowało coraz to więcej ośrodków miejskich. Zachowały swoje znaczenie jedynie największe z nich, przede wszystkim zaś miasta portowe. Utrzymywały one stosunki ze Wschodem, skąd sprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - RZĄDY KAROLA MŁOTA

   

  Na okres rządów Karola Młota przypadła inwazja Arabów, którzy — po opanowaniu wizygockiej Septymanii — zaatakowali z kolei Akwitanię.

  Dzielnica ta, broniąca się dotychczas przed uznaniem zwierzchnictwa Karolowego, w obliczu grożącego jej niebezpieczeństwa zdecydowała się zaapelować do jego pomocy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - IMMUNITETY

   

  Słabością państwa Franków był brak wewnętrznej jego spoistości i konieczność prowadzenia walki z procesami odśrodkowymi i nadużyciami urzędników królewskich. Ich dokuczliwość oraz bogacenie się kosztem miejscowej ludności stały się jedną z przyczyn rozszerzania się w kraju immunitetów (pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - KOMENDACJA

   

  Oczywiście podany wyżej zakres immunitetu kształtował sią stopniowo. Powstałe w drodze przyznawania immunitetów uprzywilejowane obszary odegrały wśród ludności Galii frankijskiej podobną rolę do tej, co latyfundia, korzystające z wyjątkowych uprawnień w czasach schyłkowego Cesarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - PATRYMONIALNE PAŃSTWO FRANKÓW

   

  Stworzone przez Chlodwiga państwo wyrosło na gruncie istniejącej wśród Franków demokracji wojennej. Tak więc decydujący wpływ posiadał jeszcze wiec, w którym brali udział wszyscy zdolni do noszenia broni współplemieńcy. Wiec miał równocześnie charakter przeglądu wojskowego i odbywał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /4 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - SKARB

   

  Królowie frankijscy utrzymali dawny system kar i opłat sądowych. Korzystali też w pełni z dochodów płynących z dóbr fiskalnych. Starali się również wykorzystać rzymskie podatki bezpośrednie.

  Spotkali się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem ludności frankijskiej, która podatki takie uważała za...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - ZJEDNOCZENIE FRANKÓW PRZEZ CHLODWIGA

   

  Rozdrobnieniu Franków położył kres Chlodwig, młody władca plemienia skupionego wokół Tournai, wywodzący się od legendarnego Mero-weusza. Rozprawił się on kolejno ze wszystkimi sąsiadami, podporządkowując ich swej władzy.

  Pierwszy padł ofiarą jego zaborczości Sjagriusz (486), Rzymianin, któremu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - USTRÓJ SPOŁECZNY FRANKÓW

   

  Dzięki skodyfikowanemu w końcu V w. prawu zwyczajowemu Franków Salickich, możemy odtworzyć sobie życie tego społeczeństwa. Prawo salickie utrwaliło okres rozkładu organizacji rodowej, której różne przeżytki utrzymały się nadal przy życiu. Jest to widoczne w dziedzinie wymiaru...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŃSTWO FRANKÓW - FRANKOWIE

   

  Frankowie tym różnili się od innych plemion germańskich, które wtargnęły tak licznie na przełomie IV i V w. w granice Cesarstwa Rzymskiego, że:

  1) osiedlili się w Galii już w r. 355,

  2) zachowali nadal ścisły kontakt ze swymi współplemieńcami na prawym brzegu Renu,

  3) byli wciąż jeszcze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gebhard Dodano /04.05.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt

Do góry