Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Ostatnia wojna z Zakonem krzyżackim

   

  Wielki mistrz Zakonu Albrecht Hohenzollern nie zastosował się do ustaleń zjazdu wiedeńskiego i rozpoczął przygotowania do rozprawy z Polską, szukając posiłków zbrojnych w Rzeszy.

  W 1519 r. wybuchła wojna Królestwa Polskiego z Zakonem. Armia polska, pod wodzą hetmana Mikołaja Firleja, po raz pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zygmunt I władcą Polski i Litwy

   

  Śmierć Aleksandra (1506) otworzyła Zygmuntowi, piątemu z kolei synowi Kazimierza Jagiellończyka, drogę do godności królewskiej.

  Na wieść o zgonie brata opuścił on Śląsk, którym zarządzał z ramienia Władysława Jagiellończyka — króla Czech oraz Węgier, i pospieszył na Litwę, gdzie wbrew...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjazd wiedeński (1515)

   

  Pokój toruński (1466) nie zapobiegł kolejnym zatargom polsko-krzyżackim. Nowy wielki mistrz — Albrecht Hohenzollern, wykorzystał fakt, że ani papież, ani cesarz niemiecki nie zatwierdzili postanowień tego układu, choć ich zgoda była przewidziana w umowie. Odmawiał więc złożenia przysięgi lennej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kozacy z Turcją

   

  Układowi w Andruszowie sprzeciwił się hetman prawobrzeżnej Ukrainy Doroszeńko i w odpowiedzi poddał się Turcji, zachęcając ją do wojny z Rzecząpospolitą.

  W 1667 roku Rzeczpospolitą najechali Turcy. W 1672 roku zdobyli oni Kamieniec Podolski i podeszli aż pod Lwów. Podpisano haniebny trak­tat w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Początek wojen z Rosją

   

  Ugoda perejasławska zapowiada­ła umiędzynarodowienie wewnętrz­nego dotąd konfliktu kozacko-polskiego, wojnę Rzeczypospolitej z Rosją - nie tylko o Ukrainę.

  Wiosną 1654 roku wojska moskiewskie zajęły Smoleńsk, Witebsk i Mohy­lew. W następnym roku opanowały Wilno, a oddziały rosyjsko-kozackie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda hadziacka

   

  Ugoda perejasławska nie została zaaprobowana przez całą starszyznę kozacką. starych dowódców opowiadających współdziałaniem z Rosją istniała druga grupa wroga wobec cara i optująca za sojuszem z Rzecząpospolitą (ruska szlachta, zawdzięczająca Chmielnickiemu majątki i pozycję w administracji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wznowienie wojny z Rosją

   

  Na wiadomość o podpisaniu ugody hadziac­kiej car wznowił działania wojenne. Rzeczpospo­lita nie dysponowała jednak dostatecznymi siła­mi, aby wesprzeć Kozaków w walce z Moskwą, a wśród Kozaczyzny pogłębiały się podziały na zwolenników Hadziacza i Perejasławia, króla i ca­ra, między starszyzną i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna 1648 - 1654

   

  Planujący wojnę z Turcją Władysław IV Waza przyjął na audiencji wezwaną przez siebie delega­cję starszyzny kozackiej. Za przyrzeczenie zwięk­szenia rejestru, przywrócenia dawnych przywile­jów i nadania nowych (m.in. niewkraczanie wojsk koronnych na tereny leżące na południowy-wschód od Białej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /4 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna o polską sukcesję (1733 - 1735)

   

  Pod hasłem obrony w Polsce wolnej elekcji Francja, Hiszpania i Sardynia wystąpiły przeciw Austrii. Sprawa Leszczyńskiego była tu oczywiście jedynie pretekstem.

  Zwycięstwo wojsk francuskich nad Renem i w Italii nie mogły przynieść rozstrzygnięcie nad Wisłą. Do oblężonego Gdańska Francuzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna polsko - rosyjska (1654 - 1667)

   

  Bohdan Chmielnicki szukając oparcia w walce z Rzeczpospolitą zwrócił się do Rosji. Zawarta w 1654 roku ugoda perejesławska umiędzynarodowiła konflikt.

  Rosja, żądna rewanżu za straty terytorialne poniesione w czasie poprzednich wojen z Polską, skwapliwie ujęła się za Ukrainą. W 1654 roku armia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tworzyslaw Dodano /15.05.2012 Znaków /1 868

  praca w formacie txt

Do góry