Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  ANTROPOTEIZM

  (gr. anthropos człowiek, theos Bóg), Doktryna wyjaśniająca genezę religii poprzez deifikację natury i właściwości człowieka, który dokonując -> alienacji siebie, stworzył rzeczywistość transcendentną i zlokalizował w niej swe własne pragnienia, przez co sam stał się przedmiotem religii (homo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOZOFIA

  (gr. anthropos człowiek, sofia mądrość), Doktryna, wg której najpełniejsza wiedza osiągalna jest za pomocą szczególniejszej intuicji tajemnej, w przeciwieństwie do poznania osiągniętego zmysłami i rozumem; a. wywarła wpływ na twórczość niektórych artystów, a przede wszystkim na pedagogikę.

  Nazwy a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /10 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA BIBLIJNA

  Kształtowała się w ścisłym związku z rozwojem objawienia ST i NT oraz stosownie do mentalności środowiska.

  A. STARY TESTAMENT i ŚRODOWISKO JUDAISTYCZNE — ST w żadnej z ksiąg nie podaje syntezy antropol., jednak w wielu tekstach stosuje pojęcia antropol. zakładając, że szersze poglądy na strukturę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /18 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA PRZYRODNICZA

  Nauka o człowieku jako istocie żywej stanowiącej psychofizyczną całość, o człowieku jako osobniku szczególnego gatunku istot żywych, o człowieku jako osobie ludzkiej (a. przyrodnicza ogólna), jego pochodzeniu ewolucyjnym ( -> antropogeneza), zróżnicowaniu wewnątrzgatunkowym gatunku homo sapiens (a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /19 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA SPOŁECZNA

  Antropologia kulturowa (w krajach anglosaskich) — nauka obejmująca całość wiedzy o człowieku jako istocie zdolnej do tworzenia kultury i organizacji społecznej ; nauka biosocjologiczna, integrująca —> kulturę i -> społeczeństwo w jedną całość; stanowiły one dotąd pojęcia izolowane.

  A. społeczna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /10 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA

  Odrębna dyscyplina filoz., której przedmiotem jest człowiek; albo antropo-centrycznie uprawiana filozofia ( — antropocentryzm I).

  A. DZIEJE — W starożytności głównym przedmiotem zainteresowania filozofów był kosmos, człowiek zaś tylko jako jeden z jego elementów ( -> kosmocentryzm). Teza Protagorasa o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /19 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLOGIA

  (gr. anthropos człowiek, logos słowo), Zespół nauk o człowieku z punktu widzenia antropogenezy, etnogenezy, filogenezy i ontogenezy (a. przyrodnicza), w aspekcie zdolności człowieka i społeczeństwa do tworzenia kultury i cywilizacji (a. społeczna), w aspekcie ostatecznych racji bytowych (a. filozoficzna)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPODYCEA

  (gr. anthropos człowiek , dike słuszność), Filozofia wprowadzająca człowieka na miejsce zajmowane przez Boga. Nazwę a. utworzono na wzór teodycei; użył jej po raz pierwszy P. Faulquie {.Dictionnaire de la langue philosophique, P 1962), przyjmując pogląd Ph. Mullera, wg którego współcz. filozofia zwraca...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /2 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOGENEZA

  (gr. anthropos człowiek , genesis początek), Całokształt procesów ewolucyjnych, które w drodze stopniowych zmian struktury morfol. i fizjol., szczególnie genetycznej, doprowadziły do przekształcenia się populacji przed-ludzkich w populacje człowieka (a. przyrodnicza); dział -> antropologii (I) zajmujący...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /4 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANTROPOLATRIA

  (gr. anthropos człowiek, latreia służba, cześć), Oddawanie, w niektórych religiach pozachrześc, czci boskiej ludziom, zwł. posiadającym władzę, np. królom, cesarzom itp. (-> apoteoza). Zewnętrznym przejawem a. jest klękanie, całowanie stóp władcy, a nadto wznoszenie im świątyń, ołtarzy i posągów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Trzebowit Dodano /24.05.2012 Znaków /4 822

  praca w formacie txt

Do góry