Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Klasyfikacja zmiennych w badaniach pedagogicznych

  Ustalenie zmiennych we wszelkiego rodzaju badaniach ilościowych pozwala nie tylko na bardziej adekwatny opis podstawowego problemu badawczego, lecz również na lepsze zdanie sobie sprawy z dużej jego na ogół złożoności i głębsze jego rozumienie. Znaczną w tym pomoc może stanowić uświadomienie sobie tzw...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje problemów badawczych

  Na ogół wyróżnia się problemy naukowo i subiektywnie badawcze, problemy dotyczące właściwości zmiennych i relacji między zmiennymi oraz problemy w postaci pytań rozstrzygnięcia i dopełnienia.

  Problemy naukowo-badawcze „zmierzają do odkryć powszechnie nieznanych zjawisk, do odkryć zjawisk nieznanych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryteria poprawności problemów badawczych

  W poprawnym sformułowaniu problemów badawczych może — oprócz znajomości ich klasyfikacji — dopomóc również uświadomienie sobie niektórych przynajmniej kryteriów poprawności tego typu problemów. Kryteriami tymi są zwłaszcza: usytuowanie problemów badawczych na tle dotychczasowych osiągnięć naukowych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /9 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie metod i technik badawczych

  Najogólniej można powiedzieć, że zarówno metody, jak i techniki badań to sposoby postępowania naukowego, mające na celu rozwiązanie sformułowanego uprzednio problemu. Różnice między nimi upatruje się tutaj w tym, że metody są raczej ogólnie zalecanymi (postulowanymi) sposobami rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potrzeba badań ilościowych w pedagogice

  Badania ilościowe w pedagogice, zgodne z pozytywistycznym lub neopozy-tywistycznym paradygmatem postępowania badawczego, zaczęto stosować na szerszą skalę dopiero mniej więcej od lat sześćdziesiątych XX wieku. Usiłowano w ten sposób nadrobić braki wiedzy z lat poprzednich. Niestety zamiar ten nie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komplementarność badań ilościowych i jakościowych

  Nie ulega zatem wątpliwości, że zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe mają do odegrania w pedagogice doniosłą rolę. Pomimo to jedni pedagodzy skłaniają się bardziej do prowadzenia badań ilościowych niż jakościowych i vice versa. Niektórzy zaś kwestionują możliwość jakichkolwiek badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metodologia badań pedagogicznych?

  Najogólniej mówiąc, metodologia badań pedagogicznych jest nauką o zasadach i sposobach postępowania badawczego zalecanych i stosowanych w pedagogice. Przez zasady, czyli reguły lub normy takiego postępowania, rozumie się pewne najogólniejsze dyrektywy (zalecenia), mające na celu ułatwienie w miarę...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby uprawiania metodologii badań pedagogicznych

  Na ogół mówi się o dwojakim sposobie uprawiania metodologii badań pedagogicznych — podobnie zresztą jak w przypadku innych badań naukowych, tj. w sposób opisowy lub normatywny. Metodologia uprawiana w sposób opisowy zajmuje się faktycznie stosowanymi sposobami w postępowaniu badawczym. To znaczy, interesuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność metodologii badań pedagogicznych

  Metodologia badań pedagogicznych ma niewątpliwie do odegrania doniosłą rolę w skutecznym postępowaniu badawczym na gruncie pedagogiki. Bez bliższej znajomości wiedzy metodologicznej niemożliwe jest poprawne konstruowanie i przeprowadzanie badań na jakikolwiek temat. Nieliczenie się z zaleceniami...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega podejście pluralistyczne?

  Nie wdając się w szczegóły, można powiedzieć, iż w pluralistycznym podejściu badawczym uznaje się za celowe zarówno badania ilościowe, jak i jakościowe. To oznacza, że badacz nie ogranicza się wyłącznie do ilościowego lub jakościowego opisu czy analizy badanych faktów, zjawisk, procesów, zdarzeń...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 339

  praca w formacie txt

Do góry