Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  BIBLIOTEKI KOŚCIELNE - W POLSCE

  Powstawanie pierwszych b. kościelnychdatuje się prawdopodobnie od przyjęcia chrześcijaństwa; wtedyz zagranicy sprowadzano pierwsze rpsy niezbędne do pracyduszpast., jak księgi liturg., biblie, zbiory kazań, co dało początekksięgozbiorom kościelnym.

  A. ŚREDNIOWIECZE — W Polsce wczesnohist. (X-XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /22 032

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BICZOWANIE CHRYSTUSA

  Kara wymierzona Chrystusowiprzez Piłata, wzmiankowana przez Ewangelie zarówno wzapowiedziach męki Pańskiej (Mt 20,19; Mk 10,34; Łk 18,33), jak i w jej opisie (Mt 27,26; Mk 15,15; Łk 23,16; J 20,19).

  I. W PIŚMIE ŚWIĘTYM

  1. B.Ch. nie było zwykłą chłostą,zw. w prawie żyd. karą poprawczą (Pwt 25,2-3;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /15 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIEL STANISŁAW, Albinus, Stanisław z Nowego Miasta

  ur. 1457 w Nowym Mieście (k. Przemyśla), zm. 1541 w Krakowie,Teolog, humanista.

  Wpisany 1475-76 do Akademii Krak., studiował na wydz.artium, gdzie 1481 został bakałarzem, 1485 — magistrem, a nast.na wydziale teologii, gdzie ok. 1499 uzyskał stopień bakałarza,a 1503 — profesora; 1492-93 i 1502-03 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA TEOLOGIA

  Syntetyczne i krytyczne przedstawieniei opracowanie wszystkich danych rei., teol. i etycznych ->objawienia Bożego, zawartego we wszystkich lub w poszczególnychksięgach ST i NT.

  I. CEL i STRUKTURA — T.b. różni się dość zasadniczo odsystematycznej teologii spekulatywnej, która wypowiedzi bibl.uważa za jeden...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /19 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE INSTYTUTY

  Organizacje lub placówki nauk.prowadzące badania nad tekstem Pisma św. ST i NT oraz środowiskabibl. koordynujące pracę poszczególnych biblistów.

  I. WYDAWANIE TEKSTÓW BIBLIJNYCH — Prace nad wydaniemkodeksów bibl. prowadzą:

  ° Foundation Martin Bodmer wCologny k. Genewy — która przygotowuje publikacje...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /9 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE JĘZYKI

  Języki oryginalnego tekstu -> Biblii:hebr., aram. i gr. (-* Biblia III).

  1. Językiem ST jest zasadniczo hebr., z wyjątkiem niektórychksiąg deuterokan. (-> kanon Pisma Św.), napisanych lub zachowanychw języku gr., dodatków do Dn i Est, przekazanych również w tym języku, oraz części Dn i Ezd napisanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE RODZAJE LITERACKIE

  Specyficzne formyi sposoby wypowiadania się autorów biblijnych.

  Teoria b.r.l. zrodziła się w XIX w. w ramach tzw.  biblijnejkwestii obok teorii ograniczającej bezbłędność Pisma św.do samych tylko wypowiedzi dotyczących wiary i moralności,nie przyznającej natomiast bezbłędności wypowiedziom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /8 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE SŁOWNICTWO i FRAZEOLOGIA

  Wyrazy i związki frazeologiczne (frazemy) przejęte z Biblii; występująone w języku pol. nie tylko w zastosowaniu do życia rei., lecztakże w sytuacjach nie związanych z nim, co świadczy o sileoddziaływania Biblii na stosunki międzyludzkie i o częstych kontaktach z jej tekstem.

  Zapożyczone wyrazy to...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /17 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNE SZKOŁY

  Kierunki badań egzeget. w -> biblistycekat. i niekatolickiej.

  I. KATOLICKIE — W starożytności chrzęść, istniały 2 główneszkoły: aleksandryjska szkoła egzegetyczna i -» antiocheńskaszkoła egzegetyczna.W czasach nowoż. w egzegezie kat., która pozostaje pod opieką-> nauczycielskiego urzędu Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /5 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIBLIJNA HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneuein tłumaczyć,wyjaśnić, wyłożyć), Wiedza metodyczna, podająca zasadyrozpoznania prawdziwego, zamierzonego przez autora sensuwypowiedzi bibl. ; jako jeden z działów -» biblistyki, określa zasadywyjaśniania tekstów Pisma św. ; praktyczne stosowanie regułi zasad hermeneutycznych do tekstu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Ruprecht Dodano /07.06.2012 Znaków /20 574

  praca w formacie txt

Do góry