Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Projektowanie narzędzi badawczych

  Zazwyczaj dopiero po sformułowaniu problemów badawczych i hipotez roboczych przystępuje się do projektowania narzędzi badawczych, czyli dobierania lub konstruowania odpowiednich sposobów umożliwiająpych rozwiązanie tychże problemów czy weryfikowanie przyjętych hipotez. Dzięki temu zapobiega się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeprowadzanie badań

  Kolejnym etapem badań pedagogicznych jest samo ich przeprowadzanie. Zależy ono nie tylko od odpowiednio dobranych lub samodzielnie skonstruowanych metod i technik badawczych, lecz także w niemałej mierze od sposobu posługiwania się nimi, w tym zwłaszcza przestrzegania określonych warunków poprawnego ich...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Użyteczność wskaźników w postępowaniu badawczym

  Podobnie jak zmienne, tak samo wskaźniki odgrywają w badaniach pedagogicznych niepoślednią rolę. Bez nich szczególnie badania ilościowe w pedagogice skazane byłyby na znaczną powierzchowność i ogólnikowość, a tym samym na nienadążanie za wymaganiami metodologicznymi stawianymi tego rodzaju badaniom...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opracowanie wyników badań

  Ostatnim etapem badań jest przeważnie opracowanie zgromadzonych za ich pomocą wyników. Nie jest ono bynajmniej —jak twierdzi się niekiedy — przedsięwzięciem czysto technicznym czy formalnym. Wymaga także niemałej inwencji twórczej. Przy okazji warto wspomnieć, iż niektórzy badacze lepiej radzą sobie ze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaźniki empiryczne, definicyjne i inferencyjne

  W zależności od charakteru wskazywanej przez wskaźniki zmiennej i rodzaju związku, jaki łączy je z nią, mówi się o trzech typach wskaźników, mianowicie empirycznych, definicyjnych i inferencyjnych.

  Wskaźniki empiryczne wskazują na zmienną dającą się łatwo i bezpośrednio zaobserwować. Zachodząca...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba klasyfikacji metod i technik pedagogicznych

  Na użytek niniejszej publikacji przyjmuje się ich podział ze względu na możliwie częste zastosowanie różnego rodzaju metod i technik w badaniach pedagogicznych. Jest to również podział nie w pełni wyczerpujący i rozłączny. Niemniej jednak stanowi przynajmniej próbę pewnego uporządkowania większości...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodologiczna poprawność metod i technik badań pedagogicznych

  Oczywiście skuteczne wykorzystanie w pedagogice objętych w zaproponowanej klasyfikacji metod i technik badawczych zależy w dużej mierze od ich poprawności metodologicznej. Ta zakłada przede wszystkim w miarę wysoką ich rzetelność i trafność. Gdy mówimy, że dana metoda (lub technika) badań jest...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Troska o wiarygodność badań jakościowych

  Uznanie możliwości podejścia pluralistycznego w badaniach pedagogicznych nie może być taryfą ulgową dla badań mało trafnych i rzetelnych. Są nimi często badania jakościowe, odwołujące się do tzw. narzędzi „miękkich” (nieka-tegoryzowanych), „które łatwo [...] zmienić, przekształcić po to, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zmiennych i wskaźników

  Zarówno zmienne, jak i wskaźniki są próbą uszczegółowienia problemów badawczych i tym samym hipotez roboczych. Przy czym zmienne stanowią uszczegółowienie badanych zjawisk ze względu na podstawowe ich cechy. Wskaźniki natomiast określają każdą z wyodrębnionych zmiennych. Zadaniem ich jest znalezienie...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie problemów badawczych

  Nic dziwnego więc, iż jednym z głównych założeń metodologicznych jest twierdzenie, że wszelki postęp w jakiejkolwiek dziedzinie nauki zależy głównie od umiejętności stawiania pytań, czyli — inaczej wyrażając się — formułowania problemów badawczych. Nie każde jednak pytanie, postawione przez...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt

Do góry