Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

  Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga:

  1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

  Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

  Obserwacja z uwagi na stopień jej ustrukturalizowania (standaryzacji) przybiera zwykle postać obserwacji ustrukturalizowanej lub nieustrukturalizowanej, nazywanej także obserwacją standaryzowaną albo niestandaryzowaną. Obserwacja ustrukturalizowana (standaryzowana) polega na obserwowaniu osób nie tylko pod...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obserwacja jawna i ukryta

  Stosowanymi w badaniach pedagogicznych rodzajami obserwacji, wyodrębnionymi ze względu na stopień jej jawności (otwartości), są również obserwacja jawna i ukryta. W obserwacji jawnej obserwator występuje oficjalnie jako badacz. To znaczy, osoby badane wiedzą że są przez niego obserwowane. W sytuacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Celowość i planowość obserwacji

  Pierwszorzędnym warunkiem poprawnej obserwacji jest jej celowość. To znaczy, iż obserwator uświadamia sobie jasno cel, jaki pragnie się zrealizować w wyniku przeprowadzanej przez niego obserwacji. Świadomość taka ukierunkowuje go odpowiednio na to, co powinno być jej przedmiotem (S.L. Rubinsz-tejn, 1962...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

  Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólne uwagi o warunkach poprawnej obserwacji

  Celem spełnienia wszystkich powyższych warunków poprawnej obserwacji zaleca się, by:

  —    obserwatorzy byli włączani w przygotowanie planowanej techniki obserwacyjnej, zwłaszcza zaś w ustalanie poszczególnych kategorii z nią związanych;

  —    znali cel podejmowanych za jej pomocą badań, a w przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

  Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etapy badań pedagogicznych

  Wszelkie badania charakteryzują się ściśle określonym przebiegiem, poczynając od uświadomienia sobie potrzeby ich przeprowadzenia, a kończąc na opracowywaniu materiału badawczego. Inaczej mówiąc, każde z badań przebiega w kilku następujących po sobie etapach. W badaniach pedagogicznych są one na...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formułowanie problemów badawczych

  Drugim etapem badań pedagogicznych, który niejednokrotnie w metodologii badań zarówno pedagogicznych, jak również psychologicznych i socjologicznych omawiany bywa łącznie z pierwszym etapem, jest formułowanie problemów badawczych i związanych z nimi hipotez roboczych. O tym, co rozumie się przez problemy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 204

  praca w formacie txt

Do góry