Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    Obserwacja naukowa w odróżnieniu od potocznej

    Na ogół przez obserwację jako metodę badań naukowych — w odróżnieniu od obserwacji nienaukowej (potocznej) — rozumie się obserwację, która wymaga:

    1) koncentracji uwagi na zachowaniach (reakcjach) ważnych z naukowego punktu widzenia, czyli podporządkowanej jakiemuś z góiy ustalonemu celowi...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 739

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwacja bezpośrednia i pośrednia

    Ze względu na kontakty obserwatora z obserwowanymi wyróżnia się obserwację bezpośrednią i pośrednią. Obserwacja bezpośrednia dotyczy zachowań (reakcji) osób obserwowanych w bezpośrednim z nimi kontakcie. Tak więc wymaga ona osobistej obecności badacza, tj. on sam dokonuje spostrzeżeń interesujących...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 573

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwacja standaryzowana i niestandaryzowana

    Obserwacja z uwagi na stopień jej ustrukturalizowania (standaryzacji) przybiera zwykle postać obserwacji ustrukturalizowanej lub nieustrukturalizowanej, nazywanej także obserwacją standaryzowaną albo niestandaryzowaną. Obserwacja ustrukturalizowana (standaryzowana) polega na obserwowaniu osób nie tylko pod...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 395

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Obserwacja jawna i ukryta

    Stosowanymi w badaniach pedagogicznych rodzajami obserwacji, wyodrębnionymi ze względu na stopień jej jawności (otwartości), są również obserwacja jawna i ukryta. W obserwacji jawnej obserwator występuje oficjalnie jako badacz. To znaczy, osoby badane wiedzą że są przez niego obserwowane. W sytuacji...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 891

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Celowość i planowość obserwacji

    Pierwszorzędnym warunkiem poprawnej obserwacji jest jej celowość. To znaczy, iż obserwator uświadamia sobie jasno cel, jaki pragnie się zrealizować w wyniku przeprowadzanej przez niego obserwacji. Świadomość taka ukierunkowuje go odpowiednio na to, co powinno być jej przedmiotem (S.L. Rubinsz-tejn, 1962...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 131

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Selektywność, dokładność i obiektywność obserwacji

    Ważnym warunkiem właściwie przeprowadzonej obserwacji jest także selektywność, czyli wybiórczość obserwowanych zjawisk. Selektywność obserwacji polega na ścisłym postrzeganiu, przygotowanego uprzednio, rejestru kategorii zachowania się osób badanych. Rejestr taki ułatwia uwzględnienie w obserwacji...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 349

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ogólne uwagi o warunkach poprawnej obserwacji

    Celem spełnienia wszystkich powyższych warunków poprawnej obserwacji zaleca się, by:

    —    obserwatorzy byli włączani w przygotowanie planowanej techniki obserwacyjnej, zwłaszcza zaś w ustalanie poszczególnych kategorii z nią związanych;

    —    znali cel podejmowanych za jej pomocą badań, a w przypadku...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 003

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rola zmiennych i wskaźników w badaniach pedagogicznych

    Jak wspomniano na wstępie omawiania zmiennych i wskaźników, stanowią one nieodłączny atrybut badań ilościowych w pedagogice. Nade wszystko ułatwiają konstruowanie w miarę trafnych i rzetelnych metod i technik badawczych. Decyduje o tym często nieuwzględnianie w badaniach zbyt wielu zmiennych, lecz na...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 296

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Etapy badań pedagogicznych

    Wszelkie badania charakteryzują się ściśle określonym przebiegiem, poczynając od uświadomienia sobie potrzeby ich przeprowadzenia, a kończąc na opracowywaniu materiału badawczego. Inaczej mówiąc, każde z badań przebiega w kilku następujących po sobie etapach. W badaniach pedagogicznych są one na...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 541

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Formułowanie problemów badawczych

    Drugim etapem badań pedagogicznych, który niejednokrotnie w metodologii badań zarówno pedagogicznych, jak również psychologicznych i socjologicznych omawiany bywa łącznie z pierwszym etapem, jest formułowanie problemów badawczych i związanych z nimi hipotez roboczych. O tym, co rozumie się przez problemy...

    Ocena / Przedmiot / Pedagogika

    Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 204

    praca w formacie txt

Do góry