Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sprzeniewierzanie się zasadom moralnym

  Pewne zastrzeżenia przeciwko zastosowaniu badań eksperymentalnych w pedagogice wysuwa się także ze względów etycznych. Niektórzy z tych właśnie powodów wykluczają wszelkie eksperymenty pedagogiczne, zakładając, iż godzą one w poczucie godności osobistej dzieci i młodzieży oraz przesadnie niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola zmiennych w eksperymencie

  Na ogół przyjmuje się, iż eksperyment pedagogiczny stanowi metodę badania zależności między jednym lub kilkoma czynnikami (sposobami) oddziaływań pedagogicznych (zmiennymi niezależnymi) a określonymi ich następstwami (zmiennymi zależnymi). Są to więc zależności szczególnego rodzaju, tj...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Efekt halo i błąd logiczny

  Błąd efekt halo (zj. ang.: halo ejfect), którego nazwa pochodzi od E.L. Thorn-dike’a, spotykany jest również nader często w badaniach pedagogicznych. Polega on na przenoszeniu ogólnego wrażenia, jakie sprawił na osobie szacującej oceniany przez nią obiekt, na ocenę poszczególnych jego cech. Określa się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwiarygodnienie badań pedagogicznych

  Niewątpliwą zasługą poprawnie przeprowadzonego eksperymentu na gruncie pedagogiki jest niejednokrotnie uwiarygodnienie badań pedagogicznych, zwłaszcza tych podejmowanych wyłącznie za pomocą metody sondażu lub metody szacowania. Otóż badania eksperymentalne pozwalają w miarę rzetelnie sprawdzić...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne błędy szacowania

  Scharakteryzowane wyżej błędy popełniane przy ocenianiu nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych ich rodzajów. W literaturze znane są również inne błędy szacowania, np. błąd kontrastu i bliskości.

  Błąd kontrastu (z j. ang.: contrast error) związany j est z tendencj ą do dokonywania...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji dorywczej

  Technika obserwacji dorywczej występuje w literaturze psychologicznej pod nazwą obserwacji anegdotycznej. Może być z powodzeniem wykorzystana zwłaszcza w pracy badawczej nauczycieli. Polega ona na zapisywaniu szczególnie tych przejawów zachowania się uczniów, które — według osobistego uznania nauczyciela —...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie celu

  Wstępnym i niezmiernie ważnym krokiem w konstruowaniu każdej ze skal ocen jest zdanie sobie sprawy z tego, co możemy, a czego nie możemy poznać za ich pomocą. Otóż skale ocen pozwalająpoznać przede wszystkim opinie dotyczące obserwowalnych cech zachowania. Przeto nie powinno się ich używać (zwłaszcza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika dzienniczków obserwacyjnych

  Technika dzienniczków obserwacyjnych polega na opisywaniu zdarzeń lub zjawisk w ich naturalnym następstwie czasowym i to na przestrzeni możliwie długiego okresu czasu. Okres ten trwał niekiedy od urodzenia dziecka poprzez jego lata wcze-snodziecięce, a kończył się na latach młodzieńczych. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybór cech

  Z kolei rzeczą niezmiernie ważną w konstruowaniu skal ocen jest wybór określonej cechy, a najczęściej całego zespołu cech, które pragniemy poddać ocenie. Ustalony poprzednio cel badań nie wystarcza; zarysowuje on jedynie kierunek badań, zgodnie z którym dokonujemy wyboru określonych cech. Cel badań...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technika obserwacji fotograficznej i próbek zdarzeń

  Technika obserwacji fotograficznej dotyczy całokształtu zachowania się osoby obserwowanej w ściśle określonej sytuacji i czasie. Charakterystyczną jej cechąjest „fotograficzna szczegółowość” zarówno w spostrzeganiu danego zachowania, jak i jego zaprotokołowania. W zastosowaniu jej postuluje się, aby...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 455

  praca w formacie txt

Do góry