Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DAUDET LÉON

  ur. 16 XI 1867 w Paryżu, zm. 30 VII 1942 w Saint-Rémy-de-Provence (k. Awinionu), Pisarz, publicysta i polityk, ideolog nacjonalistycznego monarchizmu, syn Alphonse'a.

  Porzuciwszy medycynę, poświęcił się dziennikarstwu, traktując je jako twórczość lit. ; od 1884 współpracował z „Figaro" ; 1897 został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEIN, Da - Sein, Dass - sein

  Istnienie, byt ludzki, podstawowy termin w niem. literaturze filoz., wywodzący się z języka potocznego i mający co najmniej 2 znaczenia: obecność, pobyt, znajdowanie się (Anwesenheit, Gegenwart) i istnienie, życie (Existenz, Vorhandensein, Leben).

  W znaczeniu filoz. wystąpił w XVIII w. w pismach Ch...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASEINSANALYSE

  (niem. Dasein byt, Analyse analiza), Kierunek teoretycznobadawczy i terapeutyczny we współcz. psychologii, psychopatologii i psychiatrii (należący do tzw. psychologii humanist.) oraz kierunek antropologii psychologiczno-fe-nomenologicznej, będący filoz. podstawą psychologii i psychiatrii.

  Zapoczątkowany i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DASTUR

  (średniopers. dastwar' prawo, przepis rei.), Nazwa 'kapłana w -> mazdaizmie, a zwł. w -> parsyzmie.

  W Persji za dynastii Sasanidów (III-VII po Chr.) d. określało najwyższego kapłana zaratusztrianizmu, pełniącego jednocześnie funkcje pierwszego ministra i doradcy król. oraz często najwyższego sędziego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DATARIA APOSTOLSKA

  (łac. datare datować), Urząd Kurii rzym. badający zdatność osób na niekonsystorskie beneficja zastrzeżone Stolicy Apost. (kan. 1435 § 1; 1432 § 3) oraz sporządzający i wysyłający pisma pap. z ich nadaniem (istniał do 1 III 1968); udzielał też dyspens od przeszkód na te beneficja i czuwał nad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /2 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY NATURALNE, POZAPRZYRODZONE i NADPRZYRODZONE

  Dobra udzielone przez Boga pierwszym rodzicom dla całej ludzkości (pierwotna sprawiedliwość); naturalne zostały przez grzech pierworodny osłabione, a poza-przyrodzone i nadprzyr. — utracone; dobra nadprzyr. przywrócił człowiekowi -» Jezus Chrystus { odkupienie).

  Biblijny opis stworzenia człowieka (Rdz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Fabrycjan Dodano /07.08.2012 Znaków /5 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - DZIEJE PROBLEMATYKI

  1. W starożytności — pisarze wczesnochrześc. i ojcowie Kościoła w nauczaniu o d.D.Ś. (najczęściej w związku z Iz 11,2-3) posługiwali się terminologią oznaczającą różnorodność aspektów wyrażanych pojęć; określali je jako duchy (pneumata), moce duchowe (dynameis pneu-matikai), różne sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /14 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO - W IKONOGRAFII

  D.D.Ś. bywają zazwyczaj przedstawiane w postaci zwykłych gołębi w nimbach.

  Najwcześniejsze przykłady zawierają kompozycje -* drzewa Jessego (miniatura w Légendaire de Citeaux, 1. ćwierć XII w., Musée des Beaux-Arts w Dijon), Chrystusa jako Mesjasza (witraż z 1141 w Saint-Denis pod Paryżem;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /1 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARWINIZM

  Kierunek w biologii rozwijający tezy klasycznej teorii ewolucji organizmów żywych, sformułowany przez Ch. -> Darwina; przyjmuje stopniowy rozwój świata biotycznego w wyniku ciągłych procesów przemian zachodzących wskutek doboru naturalnego i walki o byt; obejmuje badania przyr. i filozoficzną...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /8 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

  Stałe uzdolnienia nadprzyrodzone udzielane przez -> Ducha Świętego, służące zbawczemu procesowi człowieka.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irydion Dodano /07.08.2012 Znaków /116

  praca w formacie txt

Do góry