Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  DOGMATYKA - ŹRÓDŁA i CELE

  Pierwszorzędnym, obiektywnym i zasadniczym źródłem d. jest objawienie Boże, przez które Bóg ukazuje siebie i swe zbawcze plany (-*• ekonomia zbawienia) oraz „urzeczywistnia w czynach i słowach wewnętrznie z sobą powiązanych" ( -*• historia zbawienia) ;

  dzięki -» Jezusowi Chrystusowi, który jest pełnią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKSOPATER, Doxopatres NIL

  Imię chrzestne Mikołaj, ur. w końcu XI w. na Sycylii, zm. prawdopodobnie w 2. poł. XII w., pisarz bizant., mnich, archimandryta.

  Był diakonem przy Hagia Sophia, notariuszem i zastępcą generalnego wik. patriarchatu w Konstantynopolu oraz monofy-laksem imperium; 1141 powrócił na Sycylię, gdzie na życzenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA - METODY

  W d., podobnie jak w in. działach teologii, stosuje się metodę scholast., zw. spekulatywną, oraz pozyt., uwzględniającą przede wszystkim treść bibl. i patrystyczną, ponadto także polem., a w czasach współcz. przede wszystkim ire-niczną i ekumeniczną.Obok metod i sposobów wykładania dogmatów istnieją...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTOR

  (łac. uczony), Stopień naukowy, nadawany przez uniwersytety i in. wyższe uczelnie po obronie rozprawy zw. doktorską, oraz tytuł przyznawany wybitnym uczonym. W starożytności i średniowieczu używany w odniesieniu do osób pełniących funkcję nauczycielską (m.in. do Jezusa Chrystusa, apostołów, bpów oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /3 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYZM

  Stanowisko teoriopoznawcze lub postawa intelektualna polegające na przyjmowaniu niektórych twierdzeń oraz budowaniu na nich własnego systemu przekonań bez krytycznego zbadania ich prawdziwości lub słuszności zgodnych z zasadą racji dostatecznej i postulatem krytycyzmu; cechą d. jest tzw. umysł zamknięty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /8 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTOR KOŚCIOŁA

  Nauczyciel Kościoła powszechnego, tytuł nadawany świętym wyróżniającym się w swych pismach prawowiernością i wybitną wiedzą teol. (do 1978 nadany 32 osobom).

  1. Tytuł — Po raz pierwszy Beda Czcigodny (VIII w.) wśród świętych o niezwykłej wiedzy wyróżnił 4 d.K. — Ambrożego, Augustyna, Hieronima...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOJRZAŁOŚĆ

  Stan doskonałości osiągnięty w wyniku rozwoju fizjologicznego (m.in. płciowego), psychicznego i społecznego (osobowego) struktury i funkcji człowieka (dorosły I).

  W sensie szerszym oznacza osiągnięcie cielesnych lub psych, cech, właściwych dla danego etapu rozwojowego (np. o d. płodu świadczy jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /5 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOGMATYKA

  Nauka teologiczna o zawartych w ->- objawieniu Bożym prawdach wiary religijnej (-> dogmat); jako najważniejszy dział systematycznej -»• teologii, zajmuje się ich metodycznym poznaniem w konfrontacji z orzeczeniami -»• nauczycielskiego urzędu Kościoła, poglądami -*• apostolskich ojców, -*• ojców Kościoła i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKTRYNA

  (łac. doceo uczę), W sensie najogólniejszym i najczęstszym — system poglądów, nauka.

  W starożytności terminem d. oznaczano przede wszystkim obiektywną treść nauczaną lub głoszoną, wtórnie zaś subiek-tywno-habitualny aspekt kształcenia albo czynność nauczania. Cyceron nazwy d. i ars używał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKECI

  (gr. dokein wydawać się, dokema wizja, zjawa, pozór), Zwolennicy poglądów gnostyckich ( -> gnostycyzm) i mo-nofizyckich (-*• monofizytyzm) przypisujący -* Jezusowi Chrystusowi tylko ciało pozorne lub niebiańskie z uwagi na jego bosko-ludzką jedność (-*• hipostatyczna unia); w wyniku tego głosili, że jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Konkordiusz Dodano /10.08.2012 Znaków /6 609

  praca w formacie txt

Do góry