Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOMENA Św.

  zm. prawdopodobnie 303 w Rzymieśmiercią męczeńską.

  Zainteresowanie jej postacią nastąpiło po odkryciu 1802w katakumbach Pryscylli grobu kamiennego z epitafium„Pax tecum Filumena"; oprócz prochów młodej kobietyznajdowały się w grobie akcesoria symbolizujące męczeństwo,dziewictwo i arystokratyczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /2 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOGENEZA

  (gr. fyle pień, ród, pokolenie, rasa;genesis powstanie), proces odszczepiania się nowych liniirozwojowych form żywych od pnia form już istniejących;obejmuje wszystkie ciągi pokoleń organizmów, które na drodzeprzemian ewolucyjnych (—» ewolucja II B) dały obecnieistniejącą różnorodność organizmów; termin...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOSTORGIUSZ

  ur. ok. 368 w Borissos ( K a p a d o c j a ) ,zm. między 425 a 433 prawdopodobnie w Konstantynopolu,historyk ariański.

  Pochodził z rodziny ariańskiej; ok. 388 udał się do Konstantynopola,gdzie spędził większą część życia; wielepodróżował, m.in. odbyl pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

  W Ekklesiasdke...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII

  ur. między 30-13 prz.Chr.w Aleksandrii, zm. między 42-54 po Chr., tamże, piszącypo grecku filozof i teolog żyd., przedstawiciel synkretyzmurei.-filoz. i alegor. interpretacji Biblii.

  Pochodzi! z rodzinykapł. (Hieronim, De vir. ill. 11) przybyłej do Egiptu z Palestyny;otrzymał wykształcenie w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKAL, Furius Dionisius Philocalus

  Żył w IV w.,kaligraf i kronikarz za pap. Damazego I; koordynowałprace nad —> Chronografem z roku 354; dedykacja dziełaprzyjacielowi Walentemu (konsulowi Picenum) pozwala uważaćgo za chrześcijanina.

   

  A. Ferrua, Epigrammata Damasiana, R 1942, 21-35; H. Stern, Le Calendrier de 354, étude sur son texte et ses...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - PISMA

  Zainteresowania F. koncentrowały się główniewokół alegor. egzegezy Pleciokslęgu; wcześniej powstałypisma filoz., pod koniec życia - rozprawy apologetyczneodzwierciedlające historię Żydów aleks.; pierwsze kryt.wydanie dzieł F., zachowanych w języku gr., opracowaliL. Cohn, P. Wendland. S. Reiter pt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /7 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKALIA

  (gr. umiłowanie piękna), nazwa zbiorutekstów (— florilegium) jednego lub wielu pisarzy c h r z ę ś ć ;do najbardziej znanych należy f. Orygenesa oraz f. pisarzyascetycznych.

  1. Origenus F. (wydał J. A . Robinson, The Philocalia ofOrigen, C 1893; przekład pol. K. Augustyniak, Wwa 1979)sporządzona została...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILON z ALEKSANDRII - DOKTRYNA

  F. stworzył doktrynę synkretyczną(rei.-filoz.) opartą na judaizmie (alegor. interpretacja ST,zwł. Pięcioksiegu) i kulturze gr. (kategorie filoz. platonizmu,neopitagoreizmu, średniego stoicyzmu), dążąc do ich uzgodnieniai syntezy, z zachowaniem priorytetu judaizmu.B ó g jest transcendentny kosmicznie (poza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /6 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOKSEN, Xenajas bp.

  Św. Kościoła jakobickiego,ur. w poł. V w. w Tahal (prow. Bet Garmaj w Persji), zm.10 XII 523 w Filipopolis (dziś Plowdiw w Bułgarii), teolog.

  Studiował w Edessie; oskarżony przez patriarchę AntiochiiKalendiona przed ces. Z e n o n em o propagowanie —»monofizytyzmu przedstawił ok. 482 własne wyznanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILONARDI, Philonardl MARIUS abp.

  ur. w Bauco k.Veroli, zm. 19 VIII 1644 w Rzymie, asesor Kongr. Inkwizycji,nuncjusz p a p . w Polsce.

  J a k o abp Awinionu (od 1624) przybył 1636 do Polskiz zadaniem nakłonienia króla do zorganizowania wyprawyantytur. oraz przeciwdziałania i ograniczenia aprobowanychuprzednio przez pap. Urbana VIII tymczasowych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /26.09.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt

Do góry