Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - METAFIZYCZNA TEORIA RELIGII

  Rozwijana na gruncierealistycznej teorii bytu, wychodzi z danego empiryczniefaktu rei. i wyjaśnia go za pomocą ontycznych kategorii,odwołując się do pojęć i tez antropologii filoz. oraz metafizyki.

  Celem tak rozumianej f.r. jest ostateczne wyjaśnieniedanego empirycznie i ujętego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /7 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FINÍAN, Finnian, Findian, Vinnianus Św.

  ur. ok. 470w Myshall (hrabstwo Carlów), zm. 12 XII 549 w Clonard,asceta, założyciel opactwa w — Clonard.

  Formację kapł. uzyskał w środowisku bpa Fortchernaz Roscrea; zwiedziwszy ok. 505 opactwa w Galii, odbyłpielgrzymkę do Rzymu; po powrocie do Irlandii założyłopactwo i szkołę w Clonard oraz kilka...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - TYPOLOGIA

  Zarówno w historii jak i współcześnieistnieje wiele sposobów uprawiania f.r. wynikających z -

  ° wielości koncepcji i kierunków filoz., np. postawa metafiz.(Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, Leibniz, Hegel) alboantymetafiz. (Hume, Kant, Dewey);

  ° ze sposobu ujmowaniazjawiska religii (zajęcie się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - HISTORIA

  Pewne zagadnienia f.n. rozwiązywane jużprzez Arystotelesa (oparta na ontologii determinacja pryncypiów,przedmiotu i celu nauki) modyfikowali, zgodnie zeswymi poglądami epistemologicznymi i aksjologicznymi,średniow. nominaliści, a nast. renesansowi praksiści.

  Zasadniczejjednak zmiany w koncepcji przedmiotu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI - PROBLEMATYKA

  F.n. powstaje głównie na skrzyżowaniufilozofii —* poznania i filozofii —» kultury, przy czymobecnie coraz szerzej uwzględnia się tę drugą dziedzinę;ontol. determinacja przedmiotu nauki decyduje nie tylkoo tym, co wolno i należy przede wszystkim badać, lecz takżeza pomocą jakich bytów należy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /6 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII

  Dyscyplina filoz. zmierzająca dookreślenia istoty (natury) religii, jej funkcji w życiu człowiekai kulturze oraz wskazania ostatecznych racji istnienia religii;niekiedy ma charakter teol. (np. u E. B r u n n e r a ) .

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA RELIGII - DZIEJE

  Problemy związane z religią dyskutowanood początku istnienia refleksji filoz. zarówno w hinduizmie,buddyzmie, taoizmie i konfucjanizmie, jak i później na Zachodzie.

  Początki f.r., jako odrębnego zespołu zagadnień,wiążą się z powstaniem w X V I I w. tzw. religii naturalnejw ramach naturalnego systemu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /5 577

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA JĘZYKA - PROBLEMATYKA

  Autonomiczność przedmiotu f.j.,jej metody oraz odrębność od logiki, semiotyki i nauk empirycznycho języku nie są dostatecznie wyraźne. Związek gramatykiz filozofią obecny jest już w dialogach platońskich;uwyraźnił go w średniowieczu Jan z Salisbury, głosząc, żekolebką filozofii jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /11 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA NAUKI

  W sensie szerszym (zwl. w literaturzeanglosaskiej) logiczno-epistemologiczna teoria języka,metod i podstawowych założeń wspólnych —» naukom,w sensie węższym (wg filozofii —> klasycznej) dyscyplinadociekająca ostatecznych w porządku ontycznym racji i wartościprzyjmowanego celu i przedmiotu nauki oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FILOZOFIA - DZIEJE

  W f. bardziej niż w in. dziedzinach wiedzykonieczne jest poznanie swojej historii dla zrozumieniaobecnego stanu i natury f., bowiem zagadnienia filoz. sąstawiane w dyskusji (wyraźnej lub domyślnej) z całą dotychczasową tradycją; wyróżnia się 2 główne okresy dziejówf.: starożytność i średniowiecze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Tarsylia Dodano /27.09.2012 Znaków /34 675

  praca w formacie txt

Do góry