Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Sposoby formułowania zadań testowych

  Wszelka, a więc nawet najbardziej wypróbowana struktura zadania, nie gwarantuje dostatecznej wartości diagnostycznej testu wiadomości szkolnych. Wymaga ona przede wszystkim odpowiedniego ujęcia słownego pytań lub twierdzeń, z których się składa. Pytania i twierdzenia te mogą być sformułowane w taki...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobór treści w zadaniach testowych

  Zasady konstruowania zadań testowych, odnoszących się do zawartych w nich treści, zwracają uwagę przede wszystkim na zgodność tych zadań z programem nauczania. Ze względu jednak na ramowy charakter programu nauczania dobrze jest oprzeć się przy konstruowaniu testów również na obowiązujących uczniów...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety badań testowych

  Na ogół uznaje się dużą użyteczność testów osiągnięć szkolnych w badaniach pedagogicznych. Nade wszystko pozwalająone zbadać w miarę dokładnie poziom wiadomości i umiejętności uczniów, co w zasadzie rzadko możliwe jest za pomocą tradycyjnej formy „odpytywania” przez nauczycieli. Otóż ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumie się przez metodę socjometryczną

  A. Bjerstedt (1956) — znakomity znawca metody socjometrycznej — określa jąjako „ilościowe badanie stosunków międzyludzkich w aspekcie faworyzowania, obojętności i odrzucenia w określonej sytuacji wyboru” (za J. Friedrichs, 1990, s. 255). Polega ona głównie na dokonywaniu wyborów pozytywnych lub negatywnych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cele metody socjometrycznej

  Inną charakterystyczną cechą metody socjometrycznej jest to, iż dotyczy ona głównie badania stosunków interpersonalnych, w tym zwłaszcza żywionych przez badanych uczuć sympatii i antypatii, a także obojętności wobec członków określonej grupy. Mówi się tam o stosunkach przyciągania (atrakcji), jak...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zdefiniowania testów osiągnięć szkolnych

  Najogólniej mówiąc, testy osiągnięć szkolnych stanowią udoskonalony sposób sprawdzania i oceniania stopnia opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności w zakresie określonego przedmiotu nauczania. Toteż każdy tego rodzaju test jest „zbiorem zadań, których cechą wspólną jest to, że wiążą się...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brak właściwych „układów odniesienia” w eksperymencie

  Nie mniej poważnym błędem od poprzednio omówionych jest błąd polegający na braku właściwych „układów odniesienia” do rzetelnego orzekania o wynikach eksperymentu. Mamy tu nierzadko do czynienia ze zbytnim zawierzeniem wynikom otrzymanym w badaniach końcowych lub niedocenianiem tego, co naprawdę dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według układu odniesienia wyników testowania

  Z uwagi na układ odniesienia wyników testowania testy osiągnięć szkolnych dzielą się na testy różnicujące i testy sprawdzające.

  Testy różnicujące są tak skonstruowane, że można zarejestrować indywidualne różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami lub grupami uczniów. Zawieraja one bowiem zadania, o...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pobieżna i wadliwa kontrola zmiennych zależnych i niezależnych

  Innym jeszcze błędem w badaniach eksperymentalnych jest pobieżna i wadliwa kontrola uwzględnionych tam zmiennych. Na ogół starannie kontroluje się jedynie zmienne zależne, chociaż i tu nie zawsze dzieje się najlepiej. Niekiedy na przykład poddaje się badaniom zmienne zależne, których możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Testy według mierzonej cechy osiągnięć badanego

  Ze względu na mierzoną cechę osiągnięć badanego omawiane tu testy dzielą się na testy mocy i testy szybkości.

  Testy mocy składają się z zadań różniących się między sobą nie tylko pod względem treści, lecz także z uwagi na trudności, jakie powstają przy ich rozwiązywaniu. Ponadto obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /1 592

  praca w formacie txt

Do góry