Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GLOSATOR

  (łac. komentator bibl. lub prawno-kościelnychtekstów), prawnik, przedstawiciel specjalnej szkoły,komentujący prawo rzym., k a n . , longobardzkie i feudalne.

  Rozróżnia się g. cywilnych i kan.; pierwsi wywodzą się odIrneriusza, który na pocz. XII w. naucza! w —> Bolonii (2)prawa rzym. i założył szkołę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOSOLALIA

  (gr. glossa język, lalein mówić), dar„mówienia językami" (1 Kor 12,30) występujący w Kościelepierwotnym w kontekście modlitwy lub głoszenia ewangelii;dar g. akcentują —» zielonoświątkowcy i ruch —> odnowycharyzmatycznej; należy go odróżnić od charyzmatu —> proroctwa.

  1. W  N o w y m  T e s t a m e n...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /13 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOWER JÓZEF SJ

  ur. 29 I 1711, zm. 20 IX 1763 weLwowie, pedagog.

  Do zakonu wstąpił 1726; studia filoz.--teol. odbył 1729-39, podejmując jednocześnie obowiązkinauczyciela retoryki, filozofii i teologii w Poznaniu, Kaliszui Lwowie (1734-35), a nast. w Kamieńcu Podolskim i Lwowie(1743-45) oraz Lublinie (1745-49);

  1749 zosta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLÜCK ERNST

  ur. 18 V 1654 w Wettin k. Halle, zm.5 V 1705 w Moskwie, działacz p r o t e s t . , tłumacz —» Biblii( IV B 19).

  Po studiach filoz.-teol. w Wittenberdze i Lipsku,został 1673 kaznodzieją w Dünamünde k. Rygi; studia językoznawczeodbywał w Hamburgu; od 1683 był prob, w Marienburgu;1702 został wzięty do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLYKOFILUSA

  (gr. słodko całująca, czule miłująca),Wzygrannaja (ros. radosna), nazwa typu ikonograficznego,przedstawiającego MB z Dziecięciem Jezus na ręku, wewzajemnej czułej bliskości; chociaż jest jedynym typembizant., łączącym właściwy tej sztuce hieratyzm z czułościąludzkich uczuć, istoty G. nie stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /9 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁADYSZ BRONISŁAW ks.

  ur. 3 IX 1892 w Sierakowiek. Międzychodu, zm. 19 VI 1943 w Mauthausen-Gusen,liturgista, hymnolog.

  Po studiach filoz.-teol. w seminarium duch. w Poznaniui Gnieźnie przyjął 1916 święcenia k a p ł . ; do 1920 był kapelanemwojskowym, a od 1922 prob, w Poznaniu-Starołęce; studiowałrównocześnie filologię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLOSA, glossa

  (gr. język, słowo - najczęściej dialektalnegopochodzenia), wyraz funkcjonujący co najmniej w2 dyscyplinach: w naukach hist.-filol. i w naukach prawniczych.

  1. W naukach h i s t o r y c z n o - f i l o l o g i c z n y c h , zwł.w krytyce tekstu (tekstologii), oznacza wyraz wymagającyprzetłumaczenia lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /6 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁADYSZ STANISŁAW ks.

  ur. 4 X 1865 we Włoszakowicachk. Leszna, zm. 5 IX 1934 w Komornikach k. Poznania,działacz społ. i narodowy. Teologię studiował w Würzburgu,Wrocławiu i Münster; po przyjęciu 1890 święceńkapł. był wik. w Dolsku, Wieluniu, Potulicach, Kościaniei Poznaniu, a 1896 a d m i n i s t r a t o r em par. Krobia;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLIPTYKA

  (gr. glyfein rzeźbić, żłobić), sztuka rzeźbienia,rytowania i szlifowania kamieni szlachetnych i ozdobnychoraz materiałów j e naśladujących.

  Wyroby g. (zw. gemmami) były gładko oszlifowane alborytowane rylcem czy rysikiem lub rzeźbione kółkiem grawerskim;gemmy ozdobione wklęsłą rzeźbą (tzw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /2 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GLORIA, LAUS ET HONOR

  Hymn ku czci ChrystusaKróla śpiewany podczas procesji w Niedzielę Palmową;a u t o r em hymnu jest bp Orleanu Teodulf (zm. 821), któryodbywając karę w Angers, zaśpiewał go z celi więziennejw czasie trwania procesji z udziałem ces. Ludwika I Pobożnego,za co został przez niego ułaskawiony ( P L...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Igi Dodano /05.10.2012 Znaków /1 049

  praca w formacie txt

Do góry