Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  GREENSBURG

  Diecezja w pn.-wsch. części StanówZjedn. (stan Pensylwania) eryg. 10 III 1951 z części terytoriumdiec. Pittsburgh jako sufr. Filadelfii; zajmuje 8632 km2i liczy 676 830 mieszk., w tym 211 927 katolików, 115 parafii,156 księży diec. i 101 zak., 168 zakonników i 377 sióstr.

   

  AAS 43 (1951) 535; A. Freitag...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECZULEWICZ WASILIJ WASILJEWICZ

  Imię zak. Witalij,ur. 1 I 1822 w Tulczynie k. Bracławia, zm. 14 V 1885 wMohylewie, prawosł. bp, teolog.

  Kształcił się w prawosł. seminarium duch. w Kamieńcu Podolskim;1843-47 kontynuował studia teol. w AkademiiDuch. w Petersburgu, gdzie otrzymał stopień magistra teologii;1849 przyjął święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /2 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREDT JOSEPH AUGUST OSB

  ur. 30 VII 1863 w Luksemburgu,zm. 29 I 1940 w Rzymie, filozof. Po studiach 1886--88 w Rzymie wstąpił do benedyktynów w Seckau (Austria);1896-1939 był prof, na Anselmianum w Rzymie.

  Głównymjego dziełem są Elementa philosophiae aristotelico-thomisticae(I-II, R 1899-1901, Fr 196113); napisał też m.in. De...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GREEN JULIEN

  ur. 6 IX 1900 w Paryżu, franc, pisarz (pochodzeniaamer.).

  Wychowany był w rodzinie protest.; 1916przyjął katolicyzm; 1919 udał się do Stanów Zjedn. (studiowałw Wirginii), gdzie przebywał również w czasie II wojny świat. ;od 1945 mieszkał w Paryżu; 1971 został członkiem AkademiiFranc. ; przeżycia z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /5 813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKI JĘZYK

  Język indoeur. grupy kentumowej.

  Wyodrębnia się nast. etapy rozwoju j.g.: mykeński (XV--XIII), archaiczny (XII-VI), klasyczny (V-IV), hellenist. (IIIIprz.Chr.), cesarstwa rzym. (I-VI po Chr.), bizant. (VII-X),średniow. (XI-XV), nowoż. (XV-XVIII), nar. odrodzeniaGrecji (od XIX w.).

  Indoeuropejskie ludy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA

  Zespół zjawisk artyst. o zróżnicowanymcharakterze - ze względu na religię (—» politeizm, anast. -» chrześcijaństwo), odmienne formy polit., społ. iekon.; obejmuje okresy: staroż. (sztuka rozwijająca się naniepodległym terytorium oraz w ramach cesarstwa rzym.; —»rzymska sztuka), wczesnochrześc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - OKRES BIZANTYJSKI

  Literatura uprawiana wtym okresie w cesarstwie wsch.rzym. (395-1453; —> Bizancjum)stanowi integralną część catej l.g. począwszy od IliadyHomera aż do czasów Grecji nowoż.; cechą odróżniającą jąod literatury starogr. było to, że rozwijała się w społeczeństwiechrzęść, które uważało się nadal...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /7 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKOKATOLICKI RYT

  Popularna nazwa obrządku liturg.należącego do rodziny bizant. (—> bizantyjska liturgia),praktykowanego w Kat. Kościele Ukraińskim (—» grekokatolicy).

  R.g. początkami swymi sięga form kultu ukształtowanegona Rusi Kijowskiej w okresie jej chrystianizacji (po 988); jużwówczas tradycja ta w niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /3 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA SZTUKA - STAROŻYTNOŚĆ

  Cywilizacja — Grecji tego okresu uformowałasię (—» Grecy l) w wyniku załamania się kultury mykeńskiej(zanik zhierarchizowanej organizacji polit., społ. iekon. świata, opartej na pałacu, stanowiącym centrum polit,oraz ośrodek organizujący produkcję i dystrybucję dóbr materialnych- 1. pot. XII w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /61 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRECKA LITERATURA - NOWOŻYTNOŚĆ

  Symboliczną postacią inaugurującąliteraturę Grecji walczącej o wolność i niepodległość byłWelestinlis Rigas (właśc. Antonis Kiriazis, 1757-98); kształci!się w Konstantynopolu, a nast. w Wiedniu rozpoczął działalnośćlit., dążąc do odrodzenia języka i starając się wprowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zyta Dodano /10.10.2012 Znaków /20 625

  praca w formacie txt

Do góry