Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Jakościowa, ilościowa i formalna analiza dokumentów

  Oprócz klasycznych i nowoczesnych technik analizy dokumentów mówi się nader często o ich jakościowej, ilościowej i formalnej analizie. Przy czym technika jakościowa kojarzy się zwykle z jedną z klasycznych technik analizy dokumentów, a technika ilościowa i formalna z pewnymi odmianami nowoczesnych technik...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dokumentów a inne metody badań

  Powyższe rozumienie analizy dokumentów wskazuje na łatwo w zasadzie dostrzegalną różnicę, jaka występuje między nią a omówionymi wcześniej metodami badań pedagogicznych. Mianowicie badacz, posługujący się analizą dokumentów, koncentruje się głównie na materiale badawczym otrzymanym nie tyle w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedomogi analizy dokumentów

  Oprócz zarysowanych wyżej niewątpliwych zalet, analiza dokumentów — jako metoda badawcza — ma również wiele cech ujemnych, które wiążą się przede wszystkim z nie zawsze pełną i wiarygodną wartością poznawczą analizowanych dokumentów. Dlatego też słusznie przestrzega się przed jej nadużywaniem i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza wypracowań

  Stanowi ona jedną z najczęściej stosowanych technik analizy dokumentów w badaniach pedagogicznych. Polega na opisie i interpretacji swobodnych (nieskrępowanych) i w miarę spontanicznych wypowiedzi osób badanych na sugerowany im przez badacza temat. Używa się jej chętnie w przypadku, gdy badacz nie dysponuje...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /8 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty pisane, cyfrowe i obrazowe

  Z uwagi na formę dokumentów, czyli sposób wyrażania zawartych w nich treści, dzieli się je na dokumenty pisane (werbalne), cyfrowe (statystyczne) i obrazowe lub obrazowo-dźwiękowe.

  Dokumenty pisane obejmują m.in.:

  1.    Protokoły i sprawozdania z posiedzeń rad pedagogicznych, komitetów rodzicielskich i...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /5 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest metoda sondażu

  Najogólniej przez metodę sondażu rozumie się metodę badań, której podstawową funkcjąjest gromadzenie informacji o interesujących badacza problemach w wyniku relacji słownych osób badanych, nazywanych respondentami. Cechą konstytutywną metody sondażu jest „wypytywanie” czy sondowanie opinii. Tak więc...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza dzienników

  Nie mniej użyteczną w badaniach pedagogicznych — niż analiza wypracowań —jest bezsprzecznie także analiza dzienników. Za jej prekursora uważa się Charlotte Buhler, która nie tylko wykorzystała ją po raz pierwszy w badaniach naukowych, lecz podjęła się również próby teoretycznej jej podbudowy...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /7 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty zastane i intencjonalnie tworzone

  Dokumenty ze względu na ich pochodzenie dzieli się na dokumenty zastane (przypadkowe) i intencjonalnie tworzone (systematyczne). Klasyfikacja taka ma swoje głębsze uzasadnienie, pomimo że „nazywanie dokumentem czegoś, co specjalnie dla celów badawczych stworzono, zdaje się być niezgodne z naszym poczuciem...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychometryczna analiza rysunków

  Analiza rysunków, wsparta na badaniach psychometry cznych, polega na posługiwaniu się podczas niej bardziej uszczegółowionymi kryteriami oceny analizowanych wytworów. Obowiązuje w niej więc bliżej skonkretyzowane podejście do wyrażonych ocen i opinii o danym rysunku w porównaniu z analizą opisową. Analiza...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokumenty oficjalne i osobiste

  Znane są także — oprócz omówionych wcześniej — inne rodzaje dokumentów, wyróżnione np. ze względu na ich „urzędowe” usankcjonowanie lub brak takiego usankcjonowania. Mówi się wtedy o dokumentach oficjalnych (o charakterze państwowym czy urzędowym) i dokumentach osobistych (nieoficjalnych).

  Dokumenty...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 632

  praca w formacie txt

Do góry