Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - KOŚCIELNE CZASOPISMA

  Periodykinauk. poświęcone dziejom Kościoła w świecie lub w niektórychkrajach czy regionach, wybranym dziedzinom historiiKościoła lub jej naukom pomocniczym.

  Pojawiły się w 2. poł. XIX w. w krajach niem. jako wydawnictwalokalnych Kościołów ewang. lub towarzystw nauk. -„Zeitschrift für Kirchengeschichte"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - METAHISTORIOLOGIA

  Kształtuje się dzięki refleksjinad przedmiotem, poznaniem i metodą h.

  1. Określenie „historia" (Homer, Herodot) miało najpierwznaczenie podmiotowe (badanie, dociekanie, pytanie o coś,oglądanie, informacja, przekaz, wizja rzeczy i zdarzeń, opis,obraz znakowy i narracyjny, wiedza, nauka o dziejach) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNO - RELIGIJNA SZKOŁA, Religionsgeschichtliche Schule

  Nurt badawczy w liberalnej teologii protest,powstały na przełomie XIX i XX w. w Niemczech (Getynga),wykorzystujący metodę historyczno-genetyczną dobadań religii judeo-chrześcijańskiej (ST i NT), którą traktowałjako zjawisko hist., widziane na tle i w ścisłym powiązaniuz pogańskimi religiami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA

  Teologia chrzęść,mająca postać usystematyzowanej, metodycznej i w miaręmożności krytycznie uwiarygodnionej nauki hist, o —» zbawieniu(dogm., fundamentalna, liturg.). W h.t. można wyodrębnić3 łączące się płaszczyzny:

  W płaszczyźnie p o d m i o t o w e j wywodzi się ze świętejrelacji słownej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNOŚĆ

  (gr. historia badanie, wiedza), dziejowość,termin niejednoznaczny, stosowany w różnych dyscyplinachna określenie uwarunkowań czasowych (—> czas), zjawiski zdarzeń; najczęściej służy do wyrażenia jednego z podstawowychwymiarów —» egzystencji oraz aktywności człowiekajako podmiotu dziejów i istoty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - KULTURY i RELIGIE

  Początki świadomości hist, uwidoczniająsię już w pierwszych religiach i kulturach, wbrew opiniiwielu uczonych (J.G. Droysen, E. Troeltsch, P. Yorckvon Wartenburg, W. Eichrodt, G. von Rad, J.S. Mbiti, O.Cullmann), którzy uważają, że myślenie hist, i samo pojęciehistorii jest charakterystyczne jedynie dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA LAUSIACA

  (gr. He pros Lauson historia),najważniejsze dzieło —» Palladiusza (nazwa wywodzi się odLaususa, szambelana ces. Teodozjusza II, któremu było dedykowane),powstałe 419-420, opisujące ruch monastyczny wIV w. w Egipcie, Palestynie, Syrii i Azji Mn. (PG 34,995--1260).

  Opierając się na własnych spostrzeżeniach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - WIEK XIX i XX

  Powstałe po —> westfalskim pokoju(1648) getta wyznaniowe starały się uzasadnić swoją odrębność,wykorzystując argumentację teol.; oświeceniowy krytycyzmwobec badań hist., potęgował nastroje antyrzym.,wzbudzone przez —* episkopalizm i —> etatyzm; stąd w h.k.pojawił się, odcinający się od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /42 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA BIBLIJNA

  Opisy wydarzeń hist,zawarte w księgach ST i NT, których dobór i interpretacja sązbieżne z celem Biblii przez ukazanie zbawczego charakterufaktów hist. (—» historia zbawienia); sposób opisywania i rozumieniawydarzeń hist, przez autorów bibl. jest wyrazemich świadomości rei. oraz świadectwem rozumienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /15 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA MONACHORUM in AEGYPTO

  Relacje grupymnichów łac. z Jerozolimy, którzy wraz z TymoteuszemArchidiakonem odbyli 394-395 podróż po ośrodkach mniszychEgiptu, zredagowane ok. 402 w języku gr. przez nieznanegomnicha z Góry Oliwnej w Jerozolimie;

  tekst opracował krytycznieA.J. Festugière (Subsidia hagiographica 34, Bru 1961) iprzełożył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /994

  praca w formacie txt

Do góry