Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  Cechy i poglądy osób badających

  Często spotykanym źródłem powstawania błędów w badaniach sondażowych są niektóre cechy osób je przeprowadzających i ich poglądy, a także poniekąd oczekiwania z nimi związane. Tak na przykład „sympatycznie i skromnie wyglądający oraz naturalnie i grzecznie zachowujący się ankieter może otrzymać...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badania ankietowe i ich wartość naukowa

  Badania ankietowe —jak wiemy — polegają na zadawaniu respondentom pytań kwestionariuszowych z prośbą o pisemne odpowiedzi. Pytania zadawane są również zazwyczaj pisemnie, tj. za pośrednictwem drukowanego zestawu, zwanego kwestionariuszem. Przeprowadzone w ten sposób badania mają na ogół charakter...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie metody monograficznej

  Metoda monograficzna — w przeciwieństwie do indywidualnych przypadków, zajmującej się charakterystyką pojedynczych osób — „polega — wedle wyrażenia Stefana Nowaka (1965b, s. 333) — na traktowaniu układu społecznego jako pewnej całości i dąży do zanalizowania układu relacji między częściami tej...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda dialogowa jako rozmowa nieustrukturalizowana

  Na pewno metoda dialogowa nie jest nigdy bliżej ustrukturalizowana. Przebieg jej określa jedynie ogólny lub bardziej uszczegółowiony temat, jaki sugeruje i przypomina się osobom badanym w trakcie przeprowadzanej z nimi rozmowy. Niekiedy dopuszcza się wprawdzie także zadawanie pytań, ale zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osobliwe wymagania stawiane badaniom ankietowym

  W badaniach ankietowych szczególnie wysokie wymagania stawia się poprawności pytań kwestionariuszowych. Respondenci bowiem w odpowiedzi na nie zdani są najczęściej na siebie samych. Polegać mogą więc na ogół tylko na własnym ich zrozumieniu, tj. pozbawieni są możliwości liczenia na szersze...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projekcyjna analiza rysunków

  Interesujące wydają się również badania projekcyjne oparte na analizie rysunków dzieci i młodzieży. Głównym założeniem takiej analizy jest przypuszczenie, że w rysunku znajduje swe odbicie projekcja (rzutowanie) własnych przeżyć intelektualnych, uczuciowych i motywacyjnych jego wykonawcy na narysowane...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyczne techniki analizy dokumentów

  Do najstarszych i najczęściej stosowanych w przeszłości należą klasyczne techniki analizy dokumentów. W posługiwaniu się nimi obowiązują te same zasady, jak w przypadku analizy historycznej i literackiej (por. W.P. Zaczyński, 1995, s. 166 i n.). Charakterystyczna dla tego rodzaju technik jest podejmowana...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podejmowane problemy za pomocą analizy dokumentów

  Przedmiotem analizy dokumentów mogą być i są na ogół postawy, potrzeby, motywy, dążenia, zainteresowania, cele i ideały życiowe dzieci i młodzieży a także ich różnego rodzaju zdolności i uzdolnienia w zakresie poznania i myślenia, jak i praktycznego działania. Stanowi ona także jedno z ważniejszych...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /4 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowoczesne techniki analizy dokumentów

  Próbą przezwyciężenia subiektywnego charakteru zarysowanych dopiero co klasycznych technik są nowoczesne techniki analizy dokumentów. Szerokie zastosowanie znalazły w Stanach Zjednoczonych, poczynając od lat dwudziestych ostatniego stulecia. Polegają one głównie na ilościowej analizie dokumentów. Dlatego...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /3 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość poznawcza analizy dokumentów

  Jak już wspomniano, analiza dokumentów — poza szerokim zakresem problemów badawczych, jakich może ona dotyczyć — dopomaga także m.in. w uzupełnianiu, a niekiedy i w pogłębianiu badań przeprowadzanych za pomocą innych metod i technik badawczych. To one nade wszystko pozwalają na jakościowe podejście w...

  Ocena / Przedmiot / Pedagogika

  Autor /jolka Dodano /26.05.2014 Znaków /2 629

  praca w formacie txt

Do góry