Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IAHR, The International Association for the History of Religions, Międzynarodowe Stow. Historii Religii

  (w nazwietermin historia religii utożsamia się z religioznawstwem), popierająceakademickie studia religioznawcze i organizującewspółpracę uczonych zajmujących się badaniem religii.

  W 1950 w Amsterdamie na VII Międzynar. Kongresie Religioznawczym(kongresy organizowane były od 1900) powstałoThe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGNOSTYCYZM

   

  AGNOSTYCYZM dgnostos = niezna­ny; niepoznawalny) ang. agnosticism; fr. agnosticisme; ivm. Agnostizismus

  Nazwa wprowadzona przez Th. H. Huxleya (1869, agnostic = 'agnostyk') na okre­ślenie doktryny H. Spencera, według któ­rej poza zjawiskami istnieje jeszcze rzeczy­wistość absolutna, lecz niepoznawalna.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGREGAT

   

  AGREGAT (łc. aggregatus = skupiony, zgromadzony) gr. syndesmos (Arystote­les); ang. aggregate, aggregation; fr. agregat; nm. Aggregat

  -^ Całość (2) powstała w wyniku łą­cznego ujęcia lub skupienia różnorodnych -> części.

  log. syn.^> Zbiór (2) (w sensie kolek­tywnym).

  soc. Agregat...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRESJA

   

  AGRESJA (łc. aggressio = napad) ang. aggression; fr. agression; nm. Aggression psych. Zachowanie napastliwe, pole­gające na fizycznym lub słownym atako­waniu kogoś lub czegoś. Według S. Freu­da agresywność wiąże się z -^ popędem (2) agresji, pochodnym od instynktu śmierci (Tanatos). Według...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWACJA

   

  ADEKWACJA (tłum. nłc. = odpowiedniość, zgodność) ang. adequation; iv. adeąuation; nm. Adaquation metaf., t. pozn. Termin będący zleksykalizowaną kalką językową wyrażenia adaequatio z klasycznej definicji prawdy, przed­stawiającej jej teorię korespondencyjną. W szczególności odnoszony on jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADIAFORA

   

  ADIAFORA (gr. adidphora> = rzeczy obojętne—ani dobre, ani złe) an^.adiaphom Termin występujący w starożytnej logice i etyce (Zenon z Ktiion, Epikur) jako określe­nie przedmiotów niezróżnicowanych oraz spraw i czynów moralnie obojętnych.

  log. Przedmioty indjrwidualne, które nie mają cech odrębnych...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADEKWATNOŚĆ

   

  ADEKWATNOŚĆ (nłc. = zrównanie, współmierność, odpowied­niość) ang. adequacy, adequateness; iv. adequation; nm. Adequatheit

  Dorównanie — relacja proporcjo­nalności, np. między poznaniem i rzeczy­wistością, przyczyną i skutkiem, środ­kiem i celem. Ogólnometodologiczny po­stulat adekwatności jest...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFEKT

   

  AFEKT (łc. = uczucie, skłon­ność, namiętność) gr. pdthos; łc. affectio, passio; ang. ajfection; fr. affection; run. Affekt, Ajfektion, Gefuhl psych. Krótkotrwałe intensywne —> uczu­cie (2), któremu towarzyszy, oprócz wy­raźnych zmian fizjologicznych, obniżenie samokontroli nad świadomymi formami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AFIRMACJA

   

  AFIRMACJA (łc. = potwier­dzenie) gr. katdphasis; ang. affirmation; fr. affirmation; nm. Affirmation, Bejahung

  t. pozn. Moment stwierdzenia lub uz­nania czegoś—pozytywnie (—> asercja /1 /) lub negatywnie (—> negacja /3/); może być interpretowany przedmiotowo lub metajęzykowo. W porównaniu z negacją...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ADAPTACJA

   

  ADAPTACJA (nłc. = dostoso­wanie, przystosowanie) ang. adaptation; fr. adaptation; nm. Adaption, Adaptation, Anpassung

  Termin pochodzenia darwinowskiego, używany w biologii, psychologii, naukach społecznych i pedagogice na określenie zjawiska przystosowania. G. de Tarde np. posługiwał się nim (1898) w...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 830

  praca w formacie txt

Do góry