Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  AKTUALIZM

  AKTUALIZM (nłc. actualis = czynny) ang. actualism; fr. actualisme; nm. Aktualismus, Aktualitdtstheorie

  1. filoz. przyr. Termin zaczerpnięty z ge­ologii (J. Hutton 1785, Ch. Lyell 1830) na oznaczenie poglądu, że zachodzące sto­pniowo w dziejach Ziemi procesy natural­ne były powodowane tymi samymi czyn­nikami...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKSJOMATYKA

   

  AKSJOMATYKA (nm. z gr. aksiomatikós = odnoszący się do aksjomatu) ang. ariomatics; fr. l'axiomatique; nm. Axiomatik

  metod. Układ wszystkich zdań przyję­tych jako —> aksjomaty (2) —> systemu de­dukcyjnego.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT

   

  AKT (łc. = czyn, działanie, urze­czywistnienie; nłc. tłum. wyrażeń Arysto­telesa: - ) ang. act, action; fr. acte; nm. Akt

  1. metaf. U Arystotelesa: znaczenie uży­tych przez niego terminów energeia i entelecheia, odniesionych do poszczególnych faz procesu -> zmiany (1). We wszelkiej zmianie, ujmowanej...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /3 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT CZYSTY

   

  AKT CZYSTY (tłum. wyrażenia Arysto­telesa: ) nłc. actus purus; ang. pure act, pure actuality; fr. acte pur; nm. rein Akt

  metaf. Należące do tradycji arystoteleso­wsko-tomistycznej określenie Boga jako by­tu, który jest samym -> aktem (1), bez do­mieszki możności. Znaczy to w tym ujęciu, że Bóg —...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKCEPTACJA

   

  AKCEPTACJA (łc. acceptatio = przyjmo­wanie) ang. acceptance; fr. acceptation; nm. Akzeptierung psych. Postawa pozytywnego odniesie­nia się do innych lub do własnej osoby. Akceptację należy odróżniać od —> apro­baty, która jest przede wszystkim poję­ciem moralnym i wiąże się z...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja)

   

  AKT I MOŻNOŚĆ (akt i potencja) (tłum. nłc. )

  metaf. Para pojęć korelatytvnych, wpro­wadzonych, częściowo rozłącznie (doty­czy to aktu), przez Arystotelesa. Są one korelatywne w tym sensie, że do określenia „możności" niezbędny jest „akt", ale nie odwrotnie, gdyż „akt" jest pojęciem pierwotnym...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEE - SIŁY

  W filozoficznej teorii A. —> Fouilée uświadomionei aktywne (w formie swoistej skłonności do samourzeczywistnieniasię) treści myślowe (np. idea wolności) pobudzająceludzi do działania; tkwiąc jednocześnie w każdymbycie w postaci specyficznych pragnień, uczuć i myśli i.-s. sąimmanentną siłą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYCZNOŚĆ

  (łac. identitas ten sam), w logice ->relacja dwuczłonowa (najczęściej oznaczana symbolem „ = ")zachodząca między każdym przedmiotem a nim samym, niewystępująca jednak między 2 różnymi przedmiotami; szerzejstosunek zachodzący między 2 przedmiotami, osobami, grupamispoł. lub wymiarami rzeczywistości...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEALIZM - ASPEKT AKSJOLOGICZNO - SPOŁECZNY i TEOLOGICZNY

  1. W teorii wartości, zwl. w e t y c e kognitywnej (— kognitywizm),przez i. rozumie się w szerszym sensie pogląd, wgktórego wartości lub normy mor. mają status obiektywny iobowiązujący (co jest jednym z podstawowych wyróżnikówetyki w stosunku do —> etologii 2, strzegąc jej przed —» relatywizmem);mor. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEAŁ

  (gr. idea kształt, wzór, przedstawienie; łac. idealisidealny), —> wartość lub —» dobro, które w najwyższej mierzeczyni zadość wymaganiom człowieka i dlatego staje sięprzedmiotem ludzkich dążeń, bądź doskonały wzór (idealnylub skonstruowany, a więc czysto intencjonalny, transcendentnywzględem swych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 970

  praca w formacie txt

Do góry